کارگران ایران تایر

تجمع اعتراضی، شش ماه دستمزد معوق

بنا به خبر دریافتی، بیش از 100 نفر از کارگران کارخانه لاستیک سازی ایران تایر بیش از 6 ماه است که دستمزدی دریافت ننموده اند. در این مدت بارهای بار کارگران با توسل به انواع روشهای اعتراضی و پیگیریهای مکرر خواهان دریافت دستمزدهایشان شده اند. اما همیشه با کار شکنی و طفره عوامل کارفرما نسبت به پرداخت دستمزدها روبرو شده اند.

هفته گذشته نیز کارگران در مقابل کارخانه واقع در جاده مخصوص تجمع اعتراضی برگزار کردند و با نصب پلاکاردهایی که در آن نوشته شده بود: شش ماه است حقوق نگرفته ایم و ... خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان شدند. اما با اینحال سرمایه داران و عوامل کارفرما به بهانه بحران مالی، "فعلا پول نداریم"، ارائه وعده های دروغ امروز و فردا، و همچنین تهدید کارگران به اخراج از کار از پرداخت دستمزدها طفره میروند.

یکی از کارگران معترض میگفت: آیا آخوندها، آیا آدمکشان پاسدار و اطلاعاتیها، آیا نمایندگان مجلس و سرا ن حکومت مثل ما کارگران حقوق میگیرند و زندگی میکنند؟

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
14 آبان 1389 – 5 نوامبر 2010