اعتصاب مجدد کارگران پتروشیمی دماوند

بنا به خبر دریافتی، کارگران پتروشیمی دماوند بار دیگر برای دریافت حقوقهای معوقه دست به اعتصاب زدند. طی قول و وعده کارفرما مبنی بر پرداخت 5 ماه حقوق معوق و عیدی و کارانه کارگران شرکتهای نتن و نصب نیرو که از پیمانکاران شرکت مبنا میباشند، پیمانکاران این شرکتها صرفا با پرداخت حقوقهای بهمن ماه سال گذشته، مجددا بعد از یکماه از پرداخت مابقی حقوقها و طلبهای کارگران امتناع کردند. این سر دوانی و رفتار کارفرما با اعتراض کارگران مواجه شد و کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند.

بنا به خبر این اعتصاب از 29 خرداد ماه برابر 19 ژوئن شروع و تا روز جمعه 2 تیرماه ادامه داشته است. واکنش کارفرمای شرکتهای نصب نیرو، نتن، و مبنا نسبت به اعتصاب اینبوده که با مشکل مالی و نداشتن پول برای پرداخت حقوقها مواجه هستند.

روز 2 تیر ماه کارفرمای پتروشیمی دماوند که کارفرمای اصلی میباشد با کارگران اعتصابی وارد مذاکره شده و وعده پرداخت مطالبات کارگران را تا روز شنبه 3 تیرماه داده است. ولی کارگران پایان اعتصاب را منوط به پرداخت طلبهای خود کرده اند.

لازم به یاد آوریست که کارگران شرکت هاى نتن و شرکت مهندسی نصب نیرو در اعتراض به عدم دریافت حقوقها و مزاياى ماههاى دى و بهمن و اسفند سال گذشته و ماههاى فروردين و ارديبهشت سال جارى، در اواخر اردیبهشت تا اول خرداد بمدت 3 روز اعتصاب کردند. خواست فورى کارگران پرداخت حقوقها و مزاياى 5 ماه گذشته٬ عيدى٬ پاداش و سنوات مربوط به سال گذشته است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
5 تیر 1391 - 25 ژوئن 2012