تعطیلی و اخراج کارگران شرکت راه آهن هستیا!

بنا به خبر دریافتی، طی روزهای گذشته شرکت انگل پیمانکاری هستیا مستقر در راه آهن تهران ظاهرا به دلیل مشکلات مالی و با اعلام انحلال بیش از 100 نفر از کارگران شاغل در این شرکت را از کار اخراج و بیکار نموده است. شرکت هستیا ارایه دهنده سرویس و انواع خدمات فنی به قطارهای توربو (ترن سریع السیر) خط تهران - مشهد بود. عوامل کارفرما اعلام داشته اند با توجه به افزایش هزینه ها ادامه کار برایشان دیگر مقرون به صرفه نیست. ادامه کار دیگر برای حضرات سرمایه دار به صرفه نیست، پس باید در اولین اقدام ضد انسانی 100 نفر از کارگران زحمتکشی را که به همراه خانواده هایشان صدها نفرند، از کار و زندگی و از حق معیشت در این شرایط تورم و گرانی و فقر که بیداد میکند ساقط نمود تا چرخه سود و گردش سرمایه به سود حضرات طفیلی و مفتخور بچرخد.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: به جز تعداد بسیار اندکی که توانسته اند با شرط پذیرش دستمزدهای کمتر! توسط دیگر شرکتهای انگل پیمانکاری مستقر در راه آهن جذب شوند عمدتا همه کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان، در حالیکه بخشهایی از دستمزدها و مطالبات خود را نیز از شرکت هستیا طلبکارند، در حال حاضر تحت شرایط فقر و گرانی و بیکاری مطلق سرگردانند.

اوضاع و شرایط کاری در میان کارگران راه آهن تهران که در قبضه شرکتهای انگل پیمانکاری از قبیل مه ریل، وانیا ریل، تارک دژ و... میباشد به دلیل افزایش روزافزون شدت فشار کار و استثمار از یکطرف و دستمزدهای ناچیز و اندکی که همیشه معوق است و همچنین عدم امنیت شغلی و خطر همیشگی اخراج و بیکاری از طرف دیگر بسیار بحرانی است و زندگی کارگران و خانواده هایشان را در فقر و نگرانی و ابهام فرو برده است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
12 تیر 1391 - 2 ژوئیه 2012