اطلاعيه در باره سايت حزب

به اطلاع ميرسانيم که يکى از سايتهاى حزب www.wupiran.org با مشکلات فنى روبرو شده است.

مراجعه کنندگان ميتوانند به سايت ديگر حزب يعنى www.wupiran.net مراجعه کنند.

 

www.wupiran.net

روابط عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۵ مه ٢٠١٢