گزارشى از تهران٬

وحشت حکومت جانیان اسلامی و حکومت نظامی در تهران !

نازنين اکبرى
فضای شهر تهران همچنان ملتهب و بحرانی است. علیرغم سرکوب، سانسور و همه فشارهای پلیسی که حکومت جنایتکار اسلامی به زندگی مردم تهران تحمیل نموده، اما همچنان آتش خشم و تنفر و کینه مردم و جوانان علیه ماشین قتل و جنایت حکومت اسلامی شعله ور است.

حکومت اسلامی در هراس از هر گونه اعتراض و مبارزات مردمی سیاست ایجاد و اعمال فضای پلیسی و جو ارا ب و وحشت را ادامه میدهد. حکومت نظامی اعلام نشده همچنان ادامه دارد. بخصوص در روزهای اخیر از ساعت 9 شب به بعد نیروهای مزدور و اوباش پاسدار بسیجی کنترل شهر را در دست میگیرند.

هر شب در میدان آزادی ابتدای جناح، میدان شوش و ... بسیاری از چهار راهها، میادین و ورودی خروجیهای اصلی تهران٬ پاسدار بسیجی های قاتل و جنایتکار با چوب و چماق و مجهز به همه امکانات سرکوب پلیسی با مسدود نمودن خیابانها و معابر عمومی و برپایی ایستگاههای ایست و بازرسی به کنترل و تفتیش خودروها و عابرین مشغولند. و این چیزی نیست جز هراس و وحشت عمیق حکومت اسلامی از کابوس مرگ و سقوط محتومش !

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ مرداد ١٣٨٩ – ١٣ اوت ٢٠١٠