قرق نظامی
برای اجرای حذف یارانه گاز

بنا به خبر دریافتی، قرار بر این بوده که رژیم اسلامی امروز سوبسید و اصطلاحا یارانه را از روی گاز فشرده طبیعی موسوم به سی ان جی CNG بردارد. مسئولین حکومتی میزان افزایش قیمت گاز سی ان جی را برای خودروهای دوگانه سوز بدنبال آزاد سازی قیمت ها پنج برابر ارزیابی کرده اند. امروز در تهران نیروهای امنیتی اعم از حراست و یگان ویژه برای مقابله با اعتراضات احتمالی آماده باش بودند و نیروهای سرکوب را چند برابر کردند.

حکومت اسلامی مرتبا قبل از آغاز عملی طرح حذف سوبسیدها از یکسو برای مردم شاخ و شانه میکشد و به خود اطمینان خاطر میدهد و از سوی دیگر دست و پایش برای اجرای عملی طرح میلرزد. طرحی که قرار است با قرق نظامی و تهدید و جنگ روانی با کارگران و مردم محروم اجرا شود از پیش مهر شکست را بر پیشانی خود کوبیده است.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
1 آذر 1389 – 22 نوامبر 2010