اخراج کارگران
کارخانه فرآورده های گوشتی رباط!

در طی روزهای گذشته 8 نفر از کارگران کارخانه فرآورده های گوشتی رباط از کار اخراج شده اند. عوامل کارفرما با عدم تمدید قراردادهای کاری در سال جدید با کارگران، به این 8 نفر اعلام نموده اند بعلت عدم نیاز کاری و فشارهای مالی نیازی به شماها نیست. اعتراض و پیگیریهای تا امروز کارگران اخراجی برای بازگشت به کار بی نتیجه بوده است. عوامل کارفرما بنا به دستور قازیان مالک کارخانه که ایشان در آمریکا تشریف حضور داشته و زندگی میفرمایند! در اولین روزهای کاری در سال جدید علاوه بر اخراج تعدادی از کارگران از تمدید قراردادهای کاری یکساله نیز با کارگران خودداری نموده و قراردادهای کاری کارگران را از یکسال به 1 ماه تا 3 ماه تقلیل داده اند. یکی از مدیران کارخانه گفته است با این اوضاع و احوالی که هست و افزایش هر روزه مواد اولیه و گوشتی و همچنین افزایش دیگر هزینه های کارخانه تنها راه برای برای سود آوری بیشتر و مناسب تر ایجاد تغییراتی در چگونگی و شرایط کاری کارگران و از جمله اخراج و بیکاری سازی تعدادی از کارگران و همچنین کاهش قراردادهای کاری برای تعدیل های احتمالی کارگران در آینده است.

این ترفند به زبان آدمیزاد یعنی باید بر شدت تحقیر و بیحقوقی و فقر و محرومیت و تحمیل استثمار و اخراج و بیکاری سازی بیشتر کارگران کوشید باید خانواده های کارگری از همه چیز از حق حیات و زندگی ساقط نمود تا سودهای میلیاردی باد آورده به جیبهای گشاد امثال قازیان سرازیر شود. 

اخراج کارگران از یکطرف و کاهش قراردادهای کاری از یکسال به 1 ماه و 3 ماه اقدامی جنایتکارانه است که قدرت مانور و دست سرمایه داران را برای اخراج و بیکار سازیهای بیشتر و در جهت نابودی خانواده های کارگری و تحمیل و افزایش وحشیانه شدت استثمار و در نتیجه راه سود آوری بیشتر را برای سرمایه داران هموار میسازد. این جنایت سازمانیافته حکومت اسلامی و همه سرمایه داران برای انتقال بحرانها و فساد و ورشکستگی مالیشان به زندگی کارگران است.

کارخانه فرآورده های گوشتی رباط واقع در اتوبان تهران – قم ابتدای جاده رباط کریم با 150 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از یک تا سه ماه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 8 شب تولید کننده انواع مواد گوشتی از قبیل سوسیس و کالباس میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات کانادا

١۶ آوریل ۲۰١۲