ایران خودرو
تجمع اعتراضی رانندگان اخراجی!

بنا به خبر دریافتی، به دنبال اخراج بیش از 150 نفر از رانندگان ایران خودرو در طی چند روز گذشته، کارگران اخراجی در اعتراض به بیکار سازیها و اخراجهای گسترده از اولین ساعات صبح روز چهارشنبه در مقابل ایران خودرو مرکزی ضلع جنوبی جنب جاده مخصوص علیه اخراج و بیکار سازیها و علیه حکومت اسلامی سرمایه داران دست به تجمع اعتراضی زدند.

در ساعت 8/30 صبح جمعیت کارگران اخراجی بیش از 150 نفر بود که هر لحظه بر تعداد کارگران اخراجی و معترض افزوده میشد. عوامل حراستی، جاسوسها و لباس شخصی های حکومتی بشدت و با هراس و دستپاچگی مراقب اوضاع بودند. خواست اصلی کارگران بازگشت به کار و جوابگویی ارازل و اوباش حکومتی در ایران خودرو نسبت به سیاستهای ضد کارگری و اخراجها بود. تجمع اعتراضی کارگران تا ظهر ادامه داشت و به دلیل عدم جوابگویی عوامل حکومتی و مدیران فاسد و دزد ایران خودرو بی نتیجه ماند. اعتراض و پیگیری کارگران سرگردان و اخراجی همچنان ادامه دارد.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: این اخراجها پاداش و عیدی سرمایه داران و حکومت به کارگران است. هر یک از ما که در اینجا جمع شده ایم دارای سالها سابقه کار در ایران خودرو هستیم، ما تنها 150 نفر نیستیم ما به همرا ه خانواده هایمان نزدیک به 1000 نفریم، ما و خانواده هایمان تا اینجای کار هم  به همت سرمایه دارها و حکومت اسلامیشان محروم و گرسنه هستیم اما اخراج و بیکاری یعنی نابودی ما و خانواده هایمان. ما سالها در این ایران خودرو شاهد دزدیها و فساد مالی امثال منوچهر منطقی ها، نجم الدین ها و همه عوامل ریز و درشت حکومتی بوده ایم. اینجا کارخانه نیست، اینجا آخور سران حکومت است، اینجا جهنم است، اینجا قتلگاه کارگران است، اینجا سفره چرب و نرم سران و آدمکشهای حرفه ای  حکومت اسلامی برای ثروت اندوزیها ی میلیاردی است. خواست ما کارگران بازگشت به کار فوری، امنیت شغلی و افزا یش دستمزدها مطابق با هزینه های زندگی و یک زندگی در شان انسان است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
13 آوريل 2012 – 25 فروردين 1391