تمامی قاتلین مردم را محاکمه خواهیم کرد

تاکنون حدود ۳۲ تن از جوانان و مردم معترض در اعتراضات میلیونی توده های مردم توسط اوباش اسلامی به قتل رسیده اند. این جنایت برگ دیگری در تاریخ سیاه و سراسر جنایت رژیم اسلامی در سه دهه است که جوخه های مرگ رژیم اسلامی مرتکب شده اند. رژیم اسلامی با اعدام و سنگسار و زندان و تیرخلاص مستقر شد و برای بقاء خود تا کنون از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است. در کارنامه رژیم اسلامی اعدام و کشتار بیش از صد هزار تن از شریفترین انسانهای یک جامعه ثبت شده است.

ما مردم قاتلین را خوب میشناسیم. از ابتدا می شناختیم. راه دوری نباید رفت. هر روز در تلویزیونها و نماز جمعه ها هستند. آمرین و عاملین این قتلها و سه دهه جنایت علیه مردم ایران، خامنه ای ها، رفسنجانی ها، خاتمی ها، جنتی ها، شاهرودی ها، فلاحیان ها، موسوی ها، رضایی ها و تمامی گله اوباشی است که هیات حاکمه در ایران را تشکیل میدهند.

ما اعلام میکنیم که تمامی این اوباش، تمامی سران رژیم اسلامی، تمامی رهبرها، مرجع ها، رئیس جمهور ها، وزراء، سردارها، فرماندهان، حکام شرع و قضات این رژیم را در یک صف بلند به دادگاههای مردمی خواهیم برد. آنجا مفصل، علنی، زنده، جلوی دوربین های رسانه های بین المللی و چشمان ناباور مردم جهان، تمامی حقایق یکی از خونبارترین دوره های سه ده اخیر را از زبانشان خواهیم شنید. در آن دادگاهها تمامی بازماندگان قربانیان این جنایت سی ساله فرصت خواهند یافت تا گوشه هایی این تاریخ سیاه را علنی و آشکار کنند. آن روزها اصلا دور نیست.

مردم آزادیخواه

این اوباشی که اکنون به روی صفوف اعتراضی شما تیر اندازی می کنند، روزهای آخرین عمرشان را دارند سپری میکنند. دست و پای خود را گم کرده اند. بجان یکدیگر افتاده اند، دارند به جلو فرار میکنند. از ما میترسند. باید کارشان را یکسره کنیم. باید کاری کنیم که دیگر نتوانند به روی مردم تیغ بکشند. روز شیرین سرنگونی رژیم اسلامی نزدیک است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ – ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹