مردم سکوت نکنيد٬ فرياد بزنيد!

 

هيچ حقى با سکوت متحقق نميشود! در مقابل سياستى که تعرض ميکند٬ سرکوب ميکند٬ شليک و ترور ميکند٬ سکوت پاسخ نيست. آنها که شما را به سکوت دعوت ميکنند هدفى جز کنترل اعتراضات ندارند. آنها که سکوت را با روش "مسالمت آميز" توجيه ميکنند٬ هدفشان اينست که در مقابل تعرض احمدى نژادها و خامنه اى ها مردم را نيروى سازش و بند و بست کنند. مگر شرکت در مضحکه انتخابات و "راى" دادن "خشونت" بود؟ پس چرا چنين شد؟ مگر با سکوت ميتوان اين ارتجاع هار و آدمکش را به عقب نشينى وادار کرد؟ و مگر همان ارتجاع به جمعيت ساکت شليک نکرد؟

نه با سکوت٬ نه با "عزادارى"٬ نه با "بست نشستن آخوندها"٬ و نه با "پناه بردن به خدا"٬ نميتوان حکومت خامنه ايها را عقب نشاند. حکومتى که پاسخ سکوت را با گلوله ميدهد٬ حکومتى که دانشجوى معترض را با "يا حسين" و "الله و اکبر" به قتل ميرساند٬ با سکوت جرى تر ميشود. اين چه معادله اى است که يکى ميزند و ديگرى فراخوان سکوت ميدهد؟ هدف اولى از سرکوب ساکت کردن شماست و هدف دومى از سکوت نگهداشتن نظام سرکوب است!

مردم!
سکوت نکنيد٬ فرياد بزنيد! حق تان را مطالبه کنيد! به کم رضايت ندهيد! از سياستى که دعوت به سکوت و سازش ميکند عبور کنيد! زور را تنها با زور ميتوان عقب راند. ارتجاع تنها وقتى عقب نشينى ميکند که سرکوب نتيجه معکوس دهد. تاريخا آزادى٬ هر درجه آزادى٬ با قدرت و فرياد و نخواستن و تشکل و مقاومت و نه گفتن متحقق شده است. وسيعا در ميدان بمايند و با فريادهايتان خشت خشت حکومت اسلامى را بلرزانيد! 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ خرداد ١٣٨٨ – ١٨ ژوئن ٢٠٠٩