پرچم سبز و شعار الله و اکبر
پرچم و شعار ارتجاع است!

 

کارگران٬ زنان٬ جوانان!
اين پرچم و اين شعار شناسنامه حماس و جهاد اسلامى و حزب الله و تروريسم اسلامى است. با اين پرچم خمينى و رفسنجانى و خامنه اى و موسوى و نبوى و صدها امثال اينها انقلاب آزاديخواهانه سال ۵٧ را در خون غرق کردند! با اين پرچم و اين شعار صد هزار نفر امثال شما را قتل عام کردند تا جمهورى اسلامى سرپا بماند! در سه دهه گذشته هر جنايتى٬ هر شلاقى٬ هر اعدام و سنگسارى٬ هر سر بريدنى در عراق و افغانستان و ايران و فلسطين و لبنان با همين پرچم و همين شعار صورت گرفته است! اين پرچم و اين شعار بر دريائى از خون و جنايت جنبش اسلام سياسى استوار است! اين پرچم و شعار برخلاف اظهارات پوچ و عوامفريبانه موسوى "متحد کننده قلبها" نيست٬ زنجير کننده اعتراض آزاديخواهانه در زندان ارتجاع قرن بيستمى است که لاشه اش را تا قرن بيست و يکم آورده است! اين پرچم و شعار ارتجاعى را دور بياندازيد چون در مقابل آرزوها و خواستها و آرمانهاى شريف انقلابى و انسانى و آزاديخواهانه شما قرار دارد!

پرچم و شعارهاى خودتان را بلند کنيد! پرچم ما آزادى انسان از اسارت و انقياد سياسى و اقتصادى و فرهنگى است! شعار ما آزادى انسان از قيد هر خرافه و جهالت و مناسبات ارتجاعى و غير انسانى است! خواستهاى واقعى تان را طرح کنيد! خواست ما رفع تبعيض همين امروز و پايان دادن به فقر و گرسنگى و بى حرمتى و بيحقوقى و استثمار و بردگى است! پرچمهاى سرخ کارگران را بدست گيريد و شعار آزادى و برابرى٬ مرگ بر جمهورى اسلامى را همه جا فرياد زنيد!

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ خرداد ١٣٨٨ – ١٧ ژوئن ٢٠٠٩