پخش علنی اطلاعیه های حزب
در تظاهرات شبانه مردم تهران!

امروز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه٬ مناطقی از شهر معترض و پر التهاب تهران تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کار گری قرار گرفت. در این اقدام تبلیغی اطلاعیه های حزب؛ "مردم هجوم رژیم را درهم شکنید!" و "کار گر زندانی آزاد باید گردد!" در مناطق بلوار فردوس، خیابان آیت اله کاشانی، فلکه دوم آریاشهر، مرزداران، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان تا میدان توحید٬ همچنین خیابانها و کوچه های اصلی و فرعی مراکز یاد شده توزيع گرديد.

علاوه بر این تيم تبليغاتى در تظاهرات های شبانه مردم علیه حکومت اسلامی در فلکه دوم آریا شهر و پل ستارخان٬ در میان مردم معترض که خیابانها را با به آتش کشیدن سطلهای بزرگ زباله بسته و علیه حکومت شعار می دادند٬ اقدام به پخش علنی پیام حزب نمودند. استقبال پر شور جوانان و مردم برای دریافت اطلاعیه های حزب دیدنی بود.

فعالين و دوستداران حزب در ايران دراين شرايط مشخص بايد نقش شايسته خود را ايفا کنند. نه فقط بايد بطور مستمر پيامهاى حزب به ميان مردم برود٬ بلکه بايد آگاهانه و با دخالت سازمانيافته بر شعارها واعتراض برحق مردم عليه کل حکومت اسلامى سرمايه داران تاثير گذاشت. مردم نه احمدى نژاد قاتل و امام زمانش را ميخواهند و نه موسوى و پرچم مخوف الله و اکبرش را. مردم آزادى ميخواهند٬ رفاه ميخواهند٬ رفع تبعيض ميخواهند٬ حکومت زور نميخواهند٬ جمهورى اسلامى نميخواهند!

کمونيستهاى کارگرى بايد همه جا در قامت رهبران و سازماندهندگان اعتراضات راديکال مردم عليه کل حکومت اسلامى ظاهر شوند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ خرداد ١٣٨٨ - ١۵ ژوئن ٢٠٠٩