آزادى فعالين کارگرى را تبريک ميگوئيم!

بنا به اخبار منتشر شده٬ ديروز دوشنبه اول تيرماه جعفر عظيم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و غلامرضا خانی کارگر عضو سندیکای شرکت واحد بدنبال ۵٣ روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدند. همينطور امروز سه شنبه دوم تيرماه، سعید یوزی پس از ۵۵ روز بازداشت با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانى از زندان اوین آزاد شد.

آزادى اين کارگران با استقبال پرشور فعالین کارگری و خانواده ها و دوستان آنها روبرو شد. آزادى کارگران دستگير شده در پارک لاله مديون تلاش روزمره و خستگى ناپذير خانواده هاى آنها و موجى از همبستگى کارگرى در داخل و خارج کشور است. اين ابزار قدرتمند يک فاکتور مبارزه کارگرى در ايران است و بايد متناسب با شرايط تقويت شود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى آزادى اين فعالين کارگرى را به خانواده ها و بستگان و همرزمان آنها صميمانه تبريک ميگويد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣١ خرداد ١٣٨٨ – ٢١ ژوئن ٢٠٠٩