اعتصاب کارگران پروژه اى پتروشيمى دماوند
پايان سومين روز اعتصاب

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران پروژه ای پتروشیمی دماوند ۵ ماه حقوق و مزاياى خود را از کارفرما طلبکارند. کارگران طى دو ماه گذشته براى نقد کردن حقوق هايشان اعتراضات مکررى را سازمان دادند که مرتبا با وعده هاى توخالى کارفرما و عواملش روبرو شدند. بدنبال به نتيجه نرسيدن اين اعتراضات٬ کارگران تصميم گرفتند دسته جمعى وارد اعتصاب شوند و از روز جمعه دست از کار کشيده و وارد اعتصاب شدند.

کارگران شرکت هاى ناتان و شرکت مهندسی نصب بعد از اعتراض به کارفرما اصلی پتروشيمى که شرکت مبنا ميباشد٬ اعتصاب خود را آغاز کردند. کارگران حقوقها و مزاياى ماههاى دى و بهمن و اسفند سال گذشته و ماههاى فروردين و ارديبهشت سال جارى را دريافت نکردند. خواست فورى کارگران پرداخت حقوقها و مزاياى ۵ ماه گذشته٬ عيدى٬ پاداش و سنوات مربوط به سال گذشته است. کارگران اين شرکتها امروز دوشنبه سومين روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

بدنبال پايان دومين روز اعتصاب٬ کارفرما تلاش کرد مقدارى وعده بدهد٬ دروغ بگويد٬ التماس کند٬ و از کارگران خواست که به اعتصاب خود پایان دهند. کارگران نيز قاطعانه اعلام کردند تا حقوقهایشان پرداخت نشود کماکان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. همينطور امروز و در سومين روز اعتصاب مزدوران اداره کار و عوامل کارفرما در ميان کارگران اعتصابى در محوطه شرکت حاضر شدند. مزدوران اداره کار با زبان تهديد از کارگران خواستند که اعتصاب شان را پايان دهند و سر کار برگردند و براى پيگيرى مطالبات شان از "راههاى قانونى" اقدام کنند! کارگران در پاسخ اين مزدوران سرمايه اعلام کردند تا حقوق و مزاياى ما پرداخت نشود ما به اعتصاب ادامه ميدهيم و سر کار باز نخواهیم گشت.

امروز کارگران سومين روز اعتصاب شان را پشت سرگذاشتند و کشمکش بین کارگران و مدیریت پتروشيمى و پیمانکاران هنوز ادامه دارد.

از کارگران اعتصابى پتروشيمى دماوند حمايت کنيم. ضرورى است کارگران غير پروژه اى پتروشيمى بطور عملى از همکاران اعتصابى شان حمايت کنند. زنده باد اعتصاب و اتحاد کارگران!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢١ مه ۲۰١۲ – ١ خرداد ١٣٩١