تجمع کارگران شرکت سما و کارگران آرد
مقابل اداره کار سنندج

بنا به خبر دريافتى٬ روز شنبه ١٢ آذر ماه کارگران کارخانه گونى بافى سما مقابل اداره کار تجمع کردند. قابل ذکر است که اداره کار دهگلان رسيدگى به مسائل کارگران را براى ٢٠ روز آتى تعيين کرده بود اما کارگران بدليل در مضيقه بودن مالى و بيکارى و نداشتن هيچ نوع درآمدى٬ در مجمع عمومى شان که يکروز قبل از اين اجتماع تشکيل شده بود٬ تصميم گرفتند که سه هفته منتظر نشوند و در مقابل اداره کار اجتماع کنند.

کارگران سما که تعدادشان ٢٠ نفر است از ساعت ٨ صبح در مقابل اداره کار جمع شدند و تعدادى از نمايندگانشان وارد دفتر مسئولين اداره شده و خواهان رسيدگى هر چه سريعتر به پرونده شان شدند. مسئولين اداره کار با ديدن تجمع کارگران عنوان کردند که به آنها فرصت بدهند که طى شش روز آينده به پرونده شان به فوريت رسيدگى شود. اين تجمع تا ساعت ١٢ ظهر ادامه داشت. کارخانه گونى بافى سما بين سنندج – قروه واقع است.

همچنين در همين روز ١۵ نفر از کارگران کارخانه آرد سنندج که تقريبا همه آنها کارگران رسمى هستند٬ به همراه کارگران کارخانه سما مقابل اداره کار تجمع کردند. مشکل اين کارگران که همگى از ١۵ سال به پائين سابقه کار دارند اينست که ۶ ماه حقوق معوق دارند. همچنين تمام مبالغ مربوط به عيدى٬ مزايا و پاداش اين شش ماه را هم دريافت نکرده اند. کارفرما شش ماه پيش بدون پرداخت حقوق و مزاياى کارگران آنها را به بيمه بيکارى فرستاده است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ دسامبر ٢٠١١ – ١٣ آذر ١٣٩٠