اطلاعيه شماره ٢
اخبارى از اعتصاب کارگران پتروشيمى

پتروشيمى هاى ماهشهر شامل دو قسمت است. يکى پتروشيمى هاى موسوم به "منطقه ويژه اقتصادى" و ديگرى "پتروشيمى هاى ايران – ژاپن" که اين دومى را پتروشيمى بندر امام مينامند. پتروشيمى هاى منطقه ويژه اقتصادى بعد از انقلاب شکل گرفتند اما پتروشيمى هاى ايران – ژاپن در دوره رژيم سلطنتى احداث شدند.

کارگران پتروشيمى هاى منطقه ويژه اقتصادى با اعتصاب دور گذشته به بخشى از خواست هايشان در رابطه با امور استخدامى از جمله؛ محاسبه سختى کار٬ بدى آب و هوا٬ دورى از مرکز و بعد مسافت رسيدند و اينبار وارد اعتصاب نشدند. اما همين درجه از مزايا و افزايش حقوق به کارگران پتروشيمى هاى ايران – ژاپن و يا پتروشيمى هاى موسوم به بندر امام عليرغم وعده هاى سرخرمن کارفرما تعلق نگرفت. به همين دليل کارگران پيمانى اين پتروشيمى ها از روز يکشنبه اين هفته وارد اعتصاب شدند. خواست اين کارگران استخدام رسمى توسط شرکت٬ حذف شرکتهاى پيمانکارى در امور انعقاد قرارداد و سطح دستمزدها و برخوردارى از مزايا و امنيت شغلى کارگران رسمى است.

عليرغم وجود يک قانون مصوب دولتى مبنى بر استخدام مستقيم کارگران در صنايع بزرگ و مانورهاى دولت و کارفرماها و شرکتهاى پيمانى در مورد نحوه و زمان اجراى اين قانون٬ کارگران به منظور رسيدن به خواست برحق شان نامه اى تنظيم و به کارفرما ارائه کردند .

همينطور در روزهاى اخير کارفرما فرم استخدام مستقيم کارگران توسط شرکت پتروشيمى را ميان کارگران فوق ديپلم به بالا توزيع نموده است. اين سياست اگرچه در خود يک عقب نشينى به نظر ميرسد٬ اما در عين حال ميخواهد بين کارگران شکاف ايجاد کند و پروسه مشموليت استخدام رسمى را طولانى تر کند. سياستى که در صنايع فولاد اتخاذ شد و تنها وحدت و همدلى کارگران توانست آن را شکست دهد و منجر به پيروزى کارگران در تحقق خواست امنيت شغلى و استخدام مستقيم توسط شرکت شود. در اين شرايط اتحاد مستحکم تر کارگران ضامن پيروزى مبارزه برحق شان است.  

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ مهر ١۳۹۰ - ٣٠ سپتامبر ۲۰١١

 

اطلاعيه شماره ١

اعتصاب کارگران پتروشيمى
امنيت شغلى يک خواست محورى کارگران است

بنا به اخبار منتشر شده مجددا هزاران کارگر قراردادى مجتمع پتروشيمى بندر امام دست به اعتصاب زدند و وارد چهارمين روز اعتصاب خود شدند. خواست کارگران حذف شرکتهاى انگل و واسطه پيمانکارى٬ حذف کار قراردادى و انعقاد قراردادهاى مستقيم و استخدام رسمى توسط شرکت پتروشيمى است. اين اعتصاب بدنبال اعتصاب کارگران پتروشيمى هاى منطقه ماهشهر در فرورين سال جارى و وعده کارفرما براى رسيدگى به خواست کارگران و به موکول محال کردن اين وعده صورت ميگيرد.

حذف شرکتهاى پيمانکارى در قلمرو استخدام و انعقاد قرارداد سالهاى گذشته توسط حکومت اسلامى بعنوان يک قانون تصويب شده اما اجراى اين قانون بنا به منافع و سودجوئى پيمانکاران که عمدتا خود سران حکومتى و روسا و سهامداران و مديران صنايع بزرگ هستند به تاخير مى افتد. سرمايه داران و قوانين ضد کارگرى شان عملا دستمزد ناچيز کارگران را تکه تکه کرده و بخشهائى از آن را بعناوين مختلف نميپردازند. اين بخش دستمزد در مورد کارگران غير رسمى و پيمانى تماما بالا کشيده ميشود و کارگران قراردادى بخشى از دستمزد واقعى خود را در قياس با کارگران استخدامى از دست ميدهند و مجموعا اين هزينه به جيب گشاد سرمايه داران ميرود.

واقعيت اينست که خواست استخدام مستقيم و رسمى همراه با مزايا و دستمزد مناسب يک خواست محورى کارگران در بخشهاى مختلف صنعتى ايران است و تحميل آن به جمهورى اسلامى و بويژه اجرائى شدن آن در گرو يک تلاش گسترده و متحد و همزمان کارگران است. با اينحال هر پيروزى و هر مبارزه در هر مرکز کارگرى و زير نور قرار دادن اين خواست و خواستهاى ديگر به گسترس اين اعتراض برحق کمک ميکند. يک راه الغاى کار قراردادى و استخدام رسمى و مستقيم کارگران توسط شرکتهاى نفت و گاز و پتروشيمى ها و ماشين سازيها و صنايع فولاد و غيره اينست که اعتصابى اخطارى و هماهنگ دستکم در تعدادى از مراکز مهم کارگرى حول اين خواست صورت گيرد و طى دوره اى اعتصابات زنجيره اى خواست امنيت شغلى را در چهارچوبى که کارگران مطرح ميکنند تحميل کرد. بويژه بايد در دل اين اعتصابات دخالت توده کارگران و اعتراض جمعى کارگران را با اتکا به مجمع عمومى تضمين کرد و پايه هاى ايجاد شوراى کارگرى را گذاشت.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتصاب متحدانه و خواست برحق کارگران پتروشيمى حمايت ميکند. پيروز باد مبارزه متحد کارگران پتروشيمى!

 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ مهر ١۳۹۰ - ٢٨ سپتامبر ۲۰١١