اطلاعيه در باره بحران "حزب حکمتيست"!

بحران سیاسی «حزب حکمتیست» که از مدتی پیش علنی شده بود، با تعرض کودتاگرایانه محفل کورش مدرسی وارد فازی جدید و ناهنجار شده است. اکنون آینده این حزب نامعلوم است.

اقلیت دفتر سیاسی این حزب به دنبال تصویب سند "پلاتفرم سیاسی- عملی هیات دائم" توسط اکثریت دفترسیاسی در اجلاس رسمی این ارگان٬ طی بیانیه ای اعلام کرده است که از رهبری سیاسی - اجرایی حزب "خلع ید" کرده و به اعضاء و کادرهای حزب اعلام نموده است که: "تمام تصمیمات و ابلاغیه های دفتر سیاسی یا هیات دائم به ریاست رفیق رحمان حسین زاده از این تاریخ غیر قانونی است و به هیچ عنوان لازم الاجرا نیست." و از این پس "رهبری" حزب را این جمع در دست خواهد داشت. سپس، بلافاصله "کمیته سازمانده" و تعدادی دیگر از ارگان های این حزب "وفاداری" خود به این محفل را اعلام کردند. کورش مدرسی٬ رهبر در سایه این حزب٬ نیز تلاش کرده است که این اقدام را توجیه کند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این نوع اقدامهاى کودتاگرانه تشکيلاتى را قویا تقبیح میکند. چنین اقداماتی درون سازمان های سنتی چپ، اقدامی مرسوم است و هیچ ربطی به کمونیسم و بویژه کمونیسم کارگری منصور حکمت ندارد. علیرغم بیربطی این خط به مارکسیسم و کمونیسم کارگری، چنین اقداماتی در تحلیل نهایی بضرر جنبش کمونیستی می انجامد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجیهات اعلام شده توسط این محفل را تحت این عنوان که رهبری رسمی حزب قصد ایجاد "تغییر ریل" در سیاستهای این حزب را داشته و نتیجتا این محفل از سر "ناچاری" دست به کودتاى حزبى زده است، یک توجیه کودنانه و از سر استيصال سياسى ارزیابی میکند. این یک واقعیت عیان است که از زمانی که سیاستهای محفل مزبور در رهبری مورد نقد قرار گرفت و اکثریت رهبری این حزب کوشید حزب را از سیاستهای راست و پاسیفیستی این محفل دور کند٬ ما شاهد بالا گرفتن تنش در این حزب بوده ایم. و اکنون نیز می بینیم که با بروز کوچکترین تلاش برای تغییر عملی این سیاستها٬ محفل مزبور که خود را سالوسانه پایبند به مقررات و انضباط حزبی می خواند٬ دست به یک "کودتای حزبی" زده است و تلاشی همه جانبه برای در اختیار گرفتن کلیه ارگانهای حزبی را در دستور خود قرار داده است. ظاهرسازیها و پرونده سازی های این جریان نمیتواند ماهیت کریه شبيخون و اقدام کودتاگرایانه آنرا بپوشاند. بی پرنسیپی سياسى و تشکيلاتى این محفل را باید عمیقا افشاء و طرد کرد.

از نظر ما شرط پیشروی گرايش مقابل که امروز اعلام می کند ديدگاه کوروش مدرسى و جناح اش ديدگاهى راست و غير کمونيستى است و مدعی است که در نقد این گرایش راست از کمونيسم منصور حکمت دفاع می کند، نه مانور در چهارچوب يک بحث و پلاتفرم، بلکه نقد تمامى بنيادهائى است که اين حزب روى آن بنا شده و اساسا کوروش مدرسى تدوين کننده آن بوده است. دفاع از کمونيسم منصور حکمت بدون نقد مارکسيستى کل اين ديدگاه راست عملى نيست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ دسامبر ۲۰١١