شليک به صف کارگران اعتصابى نفت قزاقستان
دهها کارگر کشته و زخمى شدند

ديروز جمعه ١۶ سپتامبر٬ که مصادف بود با بيستمين سالروز جشن و مراسم استقلال قزاقستان از شوروى سابق٬ پليس اين کشور به صف کارگران اعتصابى نفت که قصد داشتند در ميدان مرکزى شهر اجتماع و تظاهرات کنند شليک کرد. بنا به خبر رسانه ها بر اثر حمله وحشيانه پليس ١٠ کارگر کشته و تعدادى زخمى شده اند. ديروز جمعه فعالين چپ قزاقستان در اروپا از رقم ۴٠ کشته و زخمى خبر دادند. حمله به صف کارگران اعتصابى با مقاومت روبرو شد و بدنبال آن مردم زحمتکش همراه با کارگران عليه پليس و نيروهاى دولتى به مقابله برخاستند و به برخى از نهادهاى دولتى حمله و پاترولهاى پليس را آتش زدند.

کارگران شهر نفتى زاناوزن قزاقستان بيش از شش ماه است در کشمکش برسر افزايش دستمزدها و بهبود شرايط کار هستند اما مرتبا با سرکوب دولت ارتجاعى قزاقستان روبرو شده اند. تعدادى از رهبران و فعالين کارگرى طى اين مدت دستگير و با جرائمى مانند "اغتشاش عليه امنيت ملى" و ترهاتى از اين دست به زندان محکوم شده اند. همينطور يکى از وکلاى کارگران به شش سال زندان محکوم شده است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تهاجم وحشيانه پليس و دولت ارتجاعى و ضد کارگرى قزاقستان را به صف کارگران اعتصابى نفت قويا محکوم ميکند. طبقه کارگر ايران و جهان قلب شان با کارگران اعتصابى و نفرت شان عليه بورژواها و دولتهايشان است که همه جاى دنيا عليه خواستهاى برحق کارگران زبانى جز سرکوب و پرونده سازى و زندان و جنايت ندارند.

 

مرگ بر سرمايه دارى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ دسامبر ٢٠١١ – ٢۶ آذر ١٣٩٠