اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره٬

تشدید تبلیغات جنگی
پیرامون حمله به تاسیسات هسته ای رژیم اسلامی

در هفته های اخیر بار دیگر تبلیغات جنگی پیرامون حمله نظامی نیروهای اسرائیل٬ آمریکا و انگلستان  به تاسیسات هسته ای رژیم اسلامی شدت قابل ملاحظه ای گرفته است. رسانه ها و مقامات دولت اسرائیل سخن از قریب الوقوع بودن آغاز چنین حمله ای میکنند. روزنامه گاردین خبر از سازماندهی تیمی در وزارت دفاع انگستان در این زمینه داده است. همچنین دول اصلی اروپایی و مقامات چین و روسیه نیز در این زمینه بطور مشخص اظهار نظر کرده اند.

موضع حزب اتحاد کمونیسم پیرامون این تبلیغات جنگی مستقل از احتمال این ماجراجویی تاکنون بارها در بیانیه ها و اطلاعیه های حزب اعلام شده است و در اینجا یکبار دیگر بر رئوس آن تاکید میکنیم:

حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر نوع حمله نظامی به تاسیسات رژیم اسلامی را یک ماجراجویی نظامی و گوشه ای از جنگ تروریستها٬ تروریسم دولتی به رهبری آمریکا و متحدین اش و تروریسم اسلامی به رهبری رژیم اسلامی٬ ارزیابی و محکوم میکند.

حزب تاکید میکند که حمله به تاسیاست نظامی رژیم اسلامی٬ با توجه به مکان و چگونگی استقرار آنها٬ نه تنها یک فاجعه اتمی با عواقب و پی آمدهای بسیار ناگوار خواهد بود بلکه یک فاجعه بزرگ انسانی ببار خواهد آورد. قربانیان بلافصل چنین اقدامی توده های مردم بیگناه خواهند بود.

حزب تاکید میکند که تعرض نظامی به تاسیاست هسته ای رژیم اسلامی و ورود جنگ تروریستها به تقابل نظامی مستقیم٬ صرفا به یک "عملیات محدود نظامی" و کنترل شده محدود نخواهد شد بلکه میتواند به چاشنی یک جنگ خانمان برانداز در خاورمیانه تبدیل شود. در چنین شرایطی علاوه بر فجایع انسانی٬ ما شاهد گسترش تروریسم کور٬ تحرک دستجات باند سیاهی و ضد جامعه٬ تشدید و گسترش سیاست نفرت ناسیونالیستی و قوم پرستی و تخریب شیرازه جامعه خواهیم بود. رژیم اسلامی در چنین شرایطی خواهد کوشید تا با تشدید فضای اختناق و پلیسی کردن بیشتر جامعه٬ با تلاش برای بسیج باندهای حکومتی بدور پرچم "ضد جنگ"٬ عملا مبارزات توده های مردم سرنگونی طلب را قیچی و وحشیانه تر سرکوب کند.

از این رو حزب اتحاد کمونیسم کارگری هرگونه حمله نظامی را نظر به مصائب انسانی و پی آمدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی آن عمیقا محکوم میکند. این تبلیغات جنگی و ماجراجویانه٬ حتی اگر از احتمال بالایی برخوردار نباشد٬ باید توسط مردم آزادیخواه و برابری طلب و انساندوست در همه جاى جهان قويا محکوم شود.

حزب برای سرنگونی انقلابى رژیم اسلامی توسط توده های مردم کارگر و زحمتکش و براى سازماندهى یک انقلاب عظیم اجتماعی تلاش میکند. شیشه عمر رژیم اسلامی در دست مردم به ستوه آمده است. سازماندهی این جنبش و به پیروزی رساندن آن و استقرار جامعه ای آزاد و برابر و مرفه و سوسیالیستی هدف فوری حزب اتحاد کمونیسم کارگری است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ نوامبر ٢٠١١ – ١٧ آبان ١٣٩٠