پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به:

جنبش آنتی کاپیتالیستی ٩٩ درصد!

دوستان و رفقای گرامی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شما فعالین جنبش جهانی ضد سرمایه داری درود میفرستد و دستتان را به گرمی میفشارد. ما خود را در کنار شما و بخشی از این جنبش عظیم علیه سرمایه داری میدانیم و براى پيشروى و تشکل گسترده تر اين جنبش تلاش ميکنيم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک حزب ضد سرمایه داری است. ما برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی در ایران٬ پیروزی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر٬ و برقراری فوری جامعه ای آزاد و برابر و مرفه و انسانی مبارزه میکنيم. ما معتقدیم که پیشرفتهای اقتصادی٬ علمی٬ تکنولوژیک و مدنی تاکنونی جامعه بشری شرایط و ملزومات مادی سازمان دادن یک جامعه آزاد و بدون استثمار و ستم٬ یک جامعه آزاد سوسیالیستی٬ را مدتهاست که فراهم کرده است.

ما نیز مانند شما معتقدیم که نظام سرمایه داری مسبب و عامل بقاء کلیه مصائب گریبانگیر انسان امروز است. فقر و محرومیت٬ تبعیض و نابرابری٬ اختناق و سرکوب سیاسی٬ جهل و خرافه و عقب ماندگی فرهنگی٬ بیکاری و بی مسکنی٬ نا امنی اقتصادی و سیاسی٬ محصولات اجتناب ناپذیر نظام سرمایه داری هستند. و اگر بخش قابل ملاحظه ای از مردم در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری کماکان گرسنه و محرومند٬ بیکارند٬ فقیرند٬ فاقد امکانات پزشکی مناسب اند٬ از تحصیل رایگان محرومند٬ مسکن مناسب ندارند؛ مقصر تمام این شرایط ضد انسانی نظام سرمایه داری معاصر است.

این جنبش تا همینجا تاثیرات بسزایی بر تفکر و اندیشه بشر امروز داشته است. مدافعین سرمایه داری میگفتند که مبارزه طبقاتی به پایان رسیده است. تاریخ تمام شده است. کمونیسم و کارگر و آزادیخواهی و برابری طلبی شکست خورده اند. تلاش نسلهاى پى در پى برای ايجاد يک جامعه شایسته انسان شکست خورده است و استثمارگران برای همیشه پیروز شده اند. اما جنبش جهانى ضد کاپيتاليستى بار ديگر شکست تعرض و تبلیغات ضد انسانی سرمایه را محرز کرد. ما نشان دادیم که این جنبش مرز نمی شناسد٬ مذهب نمی شناسد٬ و انسانها را به ملیتها و مذاهب مختلف تقسیم و در تقابل با هم قرار نمیدهد. بر عکس٬ انسان برایش انسان است٬ مستقل از مکان تولد٬ جنسیت٬ رنگ و نژاد٬ و مستقل از تعلقات و باورها. این جنبش تا هم اکنون امید و خوشبينى به مبارزه متحدانه توده های مردم کارگر و زحمتکش علیه نظام موجود را گسترش داده است و برگ درخشانی بر تاریخ مبارزه جهانی علیه سرمایه داری افزوده است.

ما در عین حال دل نگران راه پیشاروی این جنبش و مصافهای آتی آن هستیم. ما می بینیم که گرایشات راست و ارتجاعی بورژوایی میکوشند این جنبش را به بیراهه کشیده و زمینه های شکست آن را فراهم کنند. تلاش میکنند خصلت ضد سرمایه داری آن را مخدوش کنند. ما معتقدیم که هرگونه تلاش برای اسیر کردن افق این جنبش به مبارزه ای محدود در چهارچوب نظام سرمایه داری تلاشی برای بیراهه کشاندن این مبارزه سرنوشت ساز است. راه حل شرایط ضد انسانی کنونى٬ تداوم نظام سرمایه داری یا گسترش سیستم حقوقی "دمکراسی" و "پارلمانی" نیست. جنبش آنتى کاپيتاليستى را باید از گزند جریانات راست و ارتجاعی بورژوایی مصون داشت.

ما معتقدیم که شعار "نه به نظام سرمایه داری" و "زنده باد سوسیالیسم" باید پرچم اصلی این جنبش باشد. شعار "آزادی٬ برابری٬ رفاه" باید یک خصلت مشخصه این جنبش باشد. ما معتقدیم که "نه به سیاست ریاضت کشی اقتصادی" باید یک مطالبه روشن این جنبش باشد. در عین حال مبارزه برای "یا کار یا بیمه بیکاری مکفی"٬ "مسکن مناسب برای همگان"٬ "بیمه درمان رایگان و همگانی"٬ و "تحصیل رایگان در تمام سطوح" باید در زمره شعارهای مطالباتی و عمومی این جنبش باشد.     

یکبار دیگر دستتان را میفشاریم و برای  جنبش ۹۹ درصد مردم کارگر و زحمتکش علیه ١ درصد اقلیت استثمارگر آرزوی موفقیت و همراه آن تلاش میکنیم.

 

مرگ بر سرمايه دارى!
زنده باد سوسياليسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ نوامبر ٢٠١١ – ١٧ آبان ١٣٩٠