تمامی ساکنین اردوگاه اشرف
باید به کشور ثالث و امنی منتقل شوند!

بیش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته اند. ارتجاع اسلامی حاکم بر عراق بار دیگر در صدد تعرضی خونین به ساکنین این اردوگاه است. ضرب الاجل تعیین شده آخر ماه دسامبر ۲۰١١ ٬ همزمان با خروج نیروهای نظامی - عملیاتی آمریکا از عراق است.

در همکاری رژیم آدمکشان اسلامی در ایران و عراق در تعرض به ساکنان این اردوگاه تردیدی نیست. این پروژه مشترک این جنایتکاران است.

نباید اجازه داد تا این سیاست ضد انسانی به مرحله اجرا در آید. ساکنین این اردوگاه عناصری از اپوزیسیون رژیم اسلامی هستند و باید از تمامی حقوق شناخته شده پناهندگی برخوردار شوند.

ما از تمامی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب میخواهیم که مستقل از دوری و یا نزدیکی سیاسی خود به سازمان مجاهدین اعتراضی همه جانبه با خواست انتقال کلیه ساکنان این اردوگاه به کشور ثالث و امنی را سازمان دهند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ دسامبر ٢٠١١ – ١۵ آذر ١٣٩٠