ایران خودرو، مهر کام پارس
حذف 3 شیفت کاری، عقب نشینی کارفرما در برابر کارگران !

در اطلاعیه های قبلی اعلام داشتیم که در شرکت مهر کام پارس ايران خودرو٬ کار سه شيفته حذف و به دو شيفت 12 ساعته تغيير يافته است. طى 18 ماه گذشته تا امروز مبارزه کارگران برای حذف دو شیفت 12 ساعته کاری و بازگشت به شرایط کاری سابق یعنی 3 شیفت 8 ساعته در جريان و به ليست خواستهاى معوق مانده کارگران اضافه شد. طی اینمدت مبارزه کارگران در اشکال متفاوتى از جمله طومار نویسی تا اعتراضات دسته جمعی و حتی با افزایش ضایعات در خطوط تولید٬ بر خواسته های برحق خود از جمله بازگشت به سه شیفت کاری پای فشردند. همينطور طى یکسال و نیم گذشته کیانمهر مدیر مهر کام و همدستانش کوشیدند با توسل به انواع حربه ها و ایجاد فضای رعب و وحشت، با گسترش فضای جاسوسی در کارخانه، با انواع گروکشی و تهديد و اخراج کارگران٬ مبارزه کارگران برای بازگشت به 3 شیفت کاری را سرکوب و شکست دهند. اما عزم قاطع و مبارزه پیگیر و پافشاری اصولی کارگران نتیجه داد. سرانجام در روز شنبه 19/6/90 کیانمهر و همدستانش در مقابل خواست برحق و صف متحد کارگران تسلیم و مجبور به عقب نشینی شدند. از روز شنبه تا امروز کار 2 شیفت 12 ساعته حذف و کارگران طبق روال سابق در 3 شیفت 8 ساعته مشغول به کارند.

حزب تلاش و مبارزه خستگى ناپذير کارگران مهر کام پارس را ارج مينهد و پيروزى کارگران را بر باند کيانهمر و شرکا تبريک ميگويد. اگرچه در مقابل تلفاتى که کارگران در قصابخانه ايران خودرو بر اثر شرايط سنگين و برده وار تحميلى متحمل شدند و در قياس با خواستهاى ديرين آنها شايد اين موفقيت کوچک و دفاعى جلوه کند. اما واقعيت اينست که تثبيت افزايش ساعت کارى در مهر کام مقدمه اعمال اين قانون ضد کارگرى در مجموعه صنعتى ايران خودرو ميبود. این موفقیت کارگران بیگمان ثمره مبارزه متحد و قاطع و جمعی آنهاست و تحقق ديگر خواستهاى کارگران در گرو تقويت اين اتحاد و بميدان آوردن آنست. ما کارگران از تحقق خواستهاى فورى و پايه اى مان تا سرنگونى حکومت اسلامى و نفى نظام بردگى مزدى راه درازی در پیش داریم. باید پيشروى کنونى را به اتحاد قويتر و عميق تر کارگران تبديل کرد. باید مجامع عمومی و شوراها را برپا نمود و مقدمات اعتراضات و اعتصابات سراسری و کوبنده تا سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران را فراهم نمود.
 
شرکت مهر کام پارس واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و روزمزد با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی٬ طى يکسال و نيم گذشته تا کنون با 2 شیفت 12 ساعته کاری٬ سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو میباشد .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ شهريور ١۳۹۰ - ١٣ سپتامبر ۲۰١١