فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سفارتخانه های رژیم اسلامی را اشغال کنید !
 
انقلابیون، ایرانیان آزادیخواه !

خواست برچیدن و بستن سفارتخانه ها و مراکز تروریستی جمهوری اسلامی یک خواست دیرین جنبش آزادیخواه و برابری طلب بوده است. ما همواره خواهان قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک دولتها با جمهوری اسلامی بوده ایم. اما این خواست مشروع تاکنونی ما ملعبه مماشات با جنایتکاران جمهوری اسلامی شده است. امروز که تنش و جدال سیاسی بین دولتهای تروریستی به اوج رسیده است، ما اردوی سوم باید دخالت کنیم و سیاست اشغال و بستن سفارت ها و مراکز و کنسولگریهای رژیم اسلامی را بطور همه جانبه عملی کنیم .

حرف ما روشن است. در جنگ سرمایه داران و دولتهایشان ما باید پرچم آزادی و برابری، پرچم انقلاب علیه وضع موجود را بر سر در این سفارتخانه ها بکوبیم. این مراکز را باید به محل تجمع و مبارزه انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کرد. وقت آنست جنبش آزادیخواهانه و سوسیالیستی ابتکار عمل سیاسی را در دست بگیرد و از مماشات و سازش دولتهای سرمایه داری با جمهوری اسلامی ممانعت کند .

خواستهای بلافصل ما؛

١- بستن کلیه مراکز جمهوری اسلامی، ٢- قطع کامل روابط سیاسی و دیپلماتیک، ٣- نه به جنگ نه به تحریم اقتصادی، ۴- مسدود کردن کلیه پولهای دزدیده شده از مردم در حسابهای عوامل حکومتی، ۵- انتشار اطلاعات مربوط به فعالیتهای تروریستی رژیم علیه مخالفین سیاسی است.  

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ دسامبر ٢٠١١ – ١١ آذر ١٣٩٠