اتحادیه "کارگران مزارع آمریکا" از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت میکند!

کارگران "اتحادیه کارگران مزارع" (United Farm Workers)  آمریکا از مبارزات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کردند. در قطعنامه ای که در مجمع ماهانه این اتحادیه در آکسنارد کالیفرنیا به تصویب رسید، آمده است:

"ما کارگران اتحادیه کارگران مزارع (شعبه آکسنارد کالیفرنیا) از خواست کارگران نیشکر هفته تپه در ایران حمایت میکنیم.
ما خواهان پرداخت فوری کلیه حقوق و مطالبات کارگران هفت تپه هستیم. عدم پرداخت دستمزدهای کارگری یک اقدام بیسابقه غیر عادلانه در مواجه با کارگران است.
اعتصاب یک حق برسمیت شناخته بین المللی کارگری است. ما خواهان دستگیری و محاکمه تمامی کسانی هستیم که به صف اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در شوش تعرض کردند و کارگران را زخمی و دستگیر کرده اند.
داشتن تشکل مستقل کارگری حق طبیعی کارگران است. ما خواهان برسمیت شناخته شدن این حق مسلم کارگران نیشکر هفت تپه هستیم.
بیمه بیکاری اقدامی در جهت مصون داشتن زندگی کارگر از ناملایمات نوسانات بازار کار است. پرداخت بیمه بیکاری مکفی حق کارگران است."

در ادامه این قطعنامه همچنین آمده است:

"ما رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه و عدم برسمیت شناسایی حقوق پایه ای کارگری قویا محکوم میکنیم.
ما از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت میکنیم. ما همبستگی طبقاتی خود را با کارگران هفت تپه اعلام میکنیم. پیروزی کارگران هفت تپه عین پیروزی ما کارگران مزارع در آمریکا است"

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن قدردانی از این اقدام اتحادیه کارگران مزارع در آمریکا برای گسترش همبستگی طبقاتی کارگران تلاش خواهد کرد. همبستگی کارگری یک رکن پیشروی طبقه کارگر جهان در مبارزه دائم و همیشگی اش علیه سرمایه است. ما پرچم این مبارزات را برافراشته نگاه خواهیم داشت.
زنده باد مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه!
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران!
مرگ بر سرمایه!


حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ اکتبر ۲۰۰۷ – ۱۴ مهر ۱۳۸۶