اخبار مبارزات کارگرى
نساجى پرديس٬ شرکت آب خراسان رضوی٬ نيشکر هفت تپه٬ يخچال سازى لرستان

نساجى پرديس
بنا به گزارش دريافتى٬ روز دوشنبه ١۶ ارديبهشت کارکران نساجى پرديس سنندج طى اعتراض به کارفرما خواهان پرداخت عيدى و سنوات ساليانه که به آنها بايد تعلق بگيرد شدند. کارفرما وعده پرداخت خواستهاى کارگران را داد اما ديروز فقط عيدى کارگران را پرداخت کرد و ساير خواستها هنوز متحقق نشده است.

بیکار شدن بیش از پانصد کارگر در خراسان رضوی
 بنا به گزارش رسيده به حزب٬ شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی توان پرداخت مطالبات پیمانکاران خود را ندارد. این امر باعث شده تا شرکت هائى که کار انتقال آب سد دوستی را به مشهد انجام میدهند٬ پروژه خود را نیمه فعال کنند و با کارگران زیادی تسویه حساب نمایند. همچنین این وضع برای شرکت تیفرم نیز رخ داده است تا جائی که کارگران با سرپرست کارگاه نیز درگیر شده اند. همچنین شرکت ماندژ سازه نیز به همین وضع دچار شده است. دعواى شرکت آب منطقه اى و شرکتهاى پيمانى مستقيما به عدم پرداخت حقوق کارگران و بيکاريهاى گسترده منجر شده است. بيش از پانصد کارگر در شرکت آب منطقه اى در خراسان رضوى در اين ميان بيکار شدند.

احضار فعالین کارگری "نیشکر هفت تپه"
بنا به اخبار منتشر شده٬ بيدادگاه رژيم اسلامى در شهر دزفول٬ پنج نفر از فعالين کارگرى نيشکر هفت تپه بنامهاى فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و رمضان علیپور را احضار کرده و از آنها خواسته است تا روز ٣١ ارديبهشت خود را معرفى کنند. اين فعالين در اعتراضات سال گذشته نيشکر هفت تپه توسط اطلاعات رژيم دستگير و پس از مدتى بازداشت با وثيقه آزاد شده بودند.

اعتصاب ٢٠٠٠   کارگر نیشکر هفت تپه
 بنا به گزارش ديگرى روز دوشنبه ١۶ ارديبهشت ٢٠٠٠ کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه بدليل عمل نکردن مديريت شرکت به وعده ها و خواستهاى کارگران مجددا اعتصاب و در مقابل دفتر مديريت اجتماع کردند. کارگران اين مجتمع سه ماه حقوق معوقه طلب دارند. همينطور اعمال فشار امنيتى به فعالين کارگرى در اين مجتمع روز به روز افزايش مى يابد و پرونده سازى براى کارگران و فعالين کارگرى ادامه دارد. از ديگر خواستهاى کارگران موقعيت نابسامان رفاهى خانواده هاى کارگرى است که مرتبا در اين اعتراضات روى آن تاکيد شده است. کارگران نيشکر هفت تپه به مديريت اخطار دادند که در صورت عمل نکردن به وعده هاى خود اعتصاب خود را بصورت گسترده ادامه خواهند داد.
 
اجتماع کارگران يخچال سازى مقابل استاندارى لرستان
 بنا به خبر سايت دو خردادى دسترنج٬ بدنبال خصوصى کردن يخچال سازى لرستان و اخراج ١۵٠ کارگر اين کارخانه٬ کارگران اخراجى با بستن خيابانها مقابل استاندارى اجتماع کردند و عليه مسئولين دولتى شعار دادند. کارگران فرياد ميزدند "مسئولین بی‌غیرت گرسنه‌ایم گرسنه"! اين کارگران خواهان بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مطالبات خود هستند که در جريان تعطيلى و خصوصى سازى توسط کارفرما بالا کشيده شده است.

معدن سنگرود گيلان
بنا به خبر سايت دو خردادى دسترنج٬ ۶١٨ کارگر معدن سنگرود گيلان از ابتداى سال حقوق دريافت نکرده اند. اين خبر از زبان يکى از کارگران مى افزايد که معدنچيان همينطور ١٧ ماه حقوق پرداخت نشده و معوقه دارند. اين در حالى است توليد و فروش مواد معدنى بخوبى صورت ميگيرد. کارگران بارها در مورد خواستهاى خود و پرداخت حقوقها اعتراض کردند اما مديريت عليرغم وعده ها کارى صورت نداده است. اخيرا دراين معدن در اثر "سانحه اى" يک کارگر بشدت مجروح شد که اين گزارش حال وى را وخيم عنوان کرده است.

نپرداختن دستمزدها٬ بيکارسازى و اخراج دسته جمعى٬ ناامنى محيط کار٬ و تبانى و همکارى دولت و اطلاعات و سرمايه داران براى سرکوب اعتراض برحق کارگران٬ به وقايع روزمره ايران تبديل شده است. کارگران به تجربه دريافته اند که اگر نيروى متحد و اراده قاطع شان را بميدان نکشند و محکم بر خواست خود پافشارى نکنند٬ به جائى نميرسند. آنها را سر ميدوانند٬ فعالين شان را دستگير ميکنند٬ در يک بازى فرسايشى توانشان را تحليل ميبرند٬ با ايجاد رقابت و شکاف در ميان شان اعتراض کارگران را مهار ميکنند٬ و نهايتا حقوق ها را هم بالا ميکشند. کارگران در کليه مراکز صنعتى بايد نيرويشان را در مجامع عمومى کارگرى بميدان بکشند و اعتراضاتشان را به قدرت و تصميم جمعى کارگران در مجمع عمومى متکى کنند. سرمايه دارى در ايران چشم انداز برون رفت از اين اوضاع وخيم اقتصادى و چپاول روزمره کارگر را ندارد. کارگران راهى ندارند که براى دفاع از موجوديت و بقا خود و خانواده شان متشکل شوند و با تنى واحد در مقابل سرمايه و دولت مرتجع اسلامى شان بايستند. مقابله با اخراج و بيکارى٬ نقد کردن حقوقها٬ حفاظت از فعالين و نمايندگان کارگران٬ مقابله با سياست سردواندن کارفرما و سرکوب پليسى تنها لازمه اش قدرت متحد کارگر است. راه اين قدرتمند شدن متکى شدن به  مجمع عمومى و سنت عمل مستقيم کارگرى است.

 

زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶مه ۲۰۰۸ – ١٧ارديبهشت ۱۳۸۷