علیه نمایش انتصابات اعتراض کنید!

روز 22 خرداد برابر با 12 یونی، دهمین دوره نمایش انتصابات جمهوری اسلامی برگزار میشود. از ما کارگران و زنان و جوانان و مردم سرکوب شده میخواهند با "رای" خود به اقتدار و مشروعیت نظام اسلامی کمک کنیم! از ما میخواهند میان چهار جنایتکار مشهور یکی را برای تداوم اسارت و بردگی خود برگزنیم! این دعوتی است که از خامنه ای و سران جمهوری اسلامی و کاندیدهایش تا اپوزیسیون طرفدار رژیم در آن همصدا هستند!

پاسخ ما اینست که مرگ بر جمهوری اسلامی! موسوی و رضائی و کروبی و احمدی نژاد در موضع انتخاب شدن نیستند، بلکه باید همراه با سران و دست اندرکاران سه دهه جنایت و اختناق در دادگاههای عادلانه و علنی منتخب مردم محاکمه شوند. ما دراین مضحکه شرکت نمیکنیم و همراه با میلیونها کارگر مبارز و زن و جوان آزادیخواه به انتصابات "نه" میگوئیم! با وجود پدیده منحوس جمهوری اسلامی انتخابات معنی ندارد و فقط یک نمایش عوامفریبی است.

ایرانیان آزادیخواه!
روز 12 یونی ساعت 9 صبح از طرف کمیته هماهنگی اعتراضات علیه انتخابات رژیم تظاهراتی جلوی سفارت برگزار میشود. صدایتان را علیه ارتجاع اسلامی در ایران و نمایش انتصاباتش بلند کنید! همراه با دوستان و خانواده تان در مقابل سفارت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی اجتماع کنید! دسته جمعی علیه این نمایش اعتراض کنیم و خواستهای واقعی کارگران و مردم آزادیخواه ایران را فریاد بزنیم!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!

نه به انتصابات- (کمیته هماهنگی تظاهرات  ـاستکهلم)