گزارشی از تظاهرات ۲٨ دسامبر تورنتو، كانادا

 

فعالین حزب اتحاد كمونیسم كارگری بهمراه دیگر نیروهای اپوزسیون امروز، دوشنبه ۲٨ دسامبر در یكی از خیابانهای پر رفت و آمد و یكی از مراكز خرید ایرنیان در تورنتو تظاهرات قدرتمند و باشكوهی برپا كردند. این تظاهرات كه بدنبال جدال گسترده و توده ای مردم در خیابانهای ایران برپا شده بود حامل این پیام بود كه مردم عزم كرده اند كه رژیم اسلامی را بزیر كشند و هیچ نیرویی جلودار این حركت حق طلبانه نیست. در این اجتماع هما ارجمند، محمود احمدی و فخری جواهری از كادرهای حزب سخنرانی كردند و هر یك بر اهمیت ادامه مبارزه رادیكال علیه رژیم جنایتكار جمهوری اسلامی و افشای نیروهایی كه در صدد نجات آن هستند و منزویی كردن این رژیم و بستن سفارتخانه های آن در سطح دنیا تاكید گذاشتند. در طول این تظاهرات سخنرانها همچنین بر اهمیت برپایی تظاهرات قدرتمند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی اشاره كردند و تصمیم بر این شد كه نیروهای شركت كننده تمام انرژیی خود را جهت آن بسیج كنند. این تظاهرات كه به مدت دو ساعت زیر سرمای بسیار شدید برگزار شد توجه مردم وسیعی و بخصوص ایرانیان زیادی را جلب كرد.
همچنین در روز ۲۷ دسامبر هما ارجمند مصاحبه ای با سی تی وی از كانالهای تلویزیونی سراسری كانادا در رابطه با خیزش توده ای مردم در همان روز داشت كه تا ساعت ۲ شب چندین بار از این كانال تلویزیونی پخش شد. هما ارجمند در این مصاحبه تاكید كرد كه جنگ خیابانی مردم گسترده ترو توده ای تر از آن است كه شاهد یم. مردم در مقیاس میلیونی در خیابانها هستند و سركوبگران رژیم با همه توحششان نمیتوانند جلودار مردم گردند. او همچنین تاكید كرد كه جنبش مردم برای سرنگونی میرود كه به یك انقلاب كلاسیك كه در آن مردم ارگانها اجرائی خود را سازمان داده و دستگاههای دولتی و ارتش را درهم خواهند شكست، تبدیل شود.
حزب اتحاد كمونیسم كارگری همه مردم آزادیخواه و برابری طلب را به پیوستن به صف مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی فرامیخواند. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری_ تشكیلات كانادا

۲٨ دسامبر ۲٠٠٩