ترور مجید حمیدی فعال کارگری را قویا محکوم میکنیم!

بنا به اخبار دریافت شده، آدمکشان رژیم اسلامی ساعت ۹ صبح امروز، پنجشنبه ۲۶ مهر، مجید حمیدی فعال کارگری را در شهر سنندج مورد تهاجم مسلحانه قرار دادند. مجید حمیدی فعال کارگری و عضو کمیته دفاع از محمود صالحی است. مهاجمان نقاب بر چهره داشتند و هفت گلوله به طرف مجید محمدی شلیک کردند. حال مجید محمدی بسیار وخیم است بطوریکه برای عمل جراحی از سنندج به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ترور این فعال کارگری را قویا محکوم میکند. این اولین باری نیست که رژیم اسلامی دست به ترور فعالین کارگری میزند. پیش از این در سقز هم یک فعال کارگری را به همین شیوه مورد حمله تروریستی قرار داده بودند. رژیم اسلامی ناتوان از مقابله با جنبش کارگری و کمونیسم باندهای سیاه و تروریست خود را بمنظور ایجاد فضای ترور و وحشت و نابودی فعالین کارگری شناخته شده به جلوی صحنه آورده است. تحرک باندهای تروریستی رژیم اسلامی دلیل دیگری بر استیصال و جبونی رژیمی است که در سراشیب سقوط به هر جنایتی متوسل میشود. ترور و اعدام آخرین برگ رژیم اسلامی برای بقاء و حاکمیت است.

ما بار دیگر تاکید میکنیم که اقدام به ترور و اعدام اقدامی مذبوحانه، از سر استيصال و وحشت است. تير آخر ترکش رژیم اسلامی است. دیگر غیر از این ابزاری برای بقا ندارند. و اگر این ابزار نیز کارآیی خودش را از دست دهد، در مقابل آتش خشم بیکران مردم کارد به استخوان رسيده سرنوشتی جز سرنگونی نخواهد داشت.

مردم آزادیخواه در هر کجا که هستید براى در هم کوبيدن سياست ترور و اعدام رژيم اسلامى به ميدان بیائید. اينها رفتنى اند. براى تک تک اين جنايات در دادگاههاى مردم محاکمه شان خواهيم کرد. بر ویرانه های رژیم اسلامی نظامی مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه و سعادت تمامی انسانها برپا خواهیم کرد .

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۶ مهر ۱۳۸۶ – ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷