تهاجم رژیم اسلامی به کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کنید!
کارگران نیشکر هفت تپه با تداوم اعتصاب خود پاسخ سرکوبگری رژیم اسلامی را میدهند

سه هزار تن از کارگران نیشکر هفت تپه در سومین روز خود اعتصاب خود، در ۲۳ خرداد، مورد تهاجم وحشیانه نیروهای انتظامی رژیم اسلامی قرار گرفتند. کارگران نیشکر هفت تپه که به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای خود در سه ماه گذشته دست به اعتصاب زده بودند در مقابل درب ورودی کارخانه مورد حمله و ضرب و شتم بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفتند. چند تن از کارگران دستگیر شدند. کارگران معترض اعلام کرده اند که دیگر وقعی به وعده و وعیدهای توخالی کارفرما نخواهد گذاشت و برای دریافت مطالبات برحق خود به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد. کارگران دستگیر شده پس از مدتی آزاد شدند.
سرکوب، دستگیری و زندانی کردن کارگران معترض و حق طلب یک سیاست همیشگی رژیم ضد کارگرى اسلامی بوده است. سرمایه داری در ایران بدون سرکوب خشن قادر به بقا و سود آوری نیست. فقر و فلاکت گسترده یک محصول اجتناب ناپذير سرمایه دارى در ایران است. اما سیاست سرکوب رژیم اسلامی قادر به متوقف کردن اعتراضات کارگری نشده است. در شرایطی که فقر و فلاکت تحمیل شده به کارگران و مردم محروم هر روز قربانیان خود را در شکل بی خانمانی، محرومیت، اسارت در چنگال اعتیاد کشنده، اجبار به تن فروشی و نابود شدن خانواده های کارگری نشان میدهد، عدم پرداخت حقوق و مزایای ناچیز کارگری یک جنایت آشکار رژیم اسلامی علیه طبقه کارگر است. ابعاد این جنایت وسیع و گسترده است. بیش از یک میلیون کارگر حقوق و مزایای ماهانه خود را دریافت نکرده اند.
مردم آزادیخواه، دانشجویان برابری طلب !
از اعتراضات و خواستهای بر حق کارگران نیشکر هفت تپه دفاع کنید. پرداخت فوری تمامی حقوق و مزایای کارگران، افزایش حداقل دستمزدها تا سطح یک زندگی شایسته انسان قرن بیست و یکم، برخورداری از حق تشکل، بیان و آزادی اعتصاب از جمله خواستهای فوری و بر حق کارگران است. کانونهای همبستگی با جنبش کارگری تشکيل دهید. صندوقهای کمک به اعتصابات کارگری را ايجاد کنید. هر پیشروی کارگر، پیشروی جامعه علیه کلیت این شرایط سیاه و ضد انسانی و گامی در خلاصی از شر رژیم اسلامی و نظام سرمایه داری است.


زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۴ خرداد ۱۳۸۶ – ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷