تهدیدات گستاخانه رژیم اسلامی  را با شرکت گسترده در تظاهراتهای ۲۸ دسامبر پاسخ بدهیم!مردم آزادیخواه
بنا به اخبار دریافت شده محمدی، نماینده کمیسیون امنیت مجلس اسلامی، روز سه شنبه در دیدار با خانواده های دانشجویان دستگیر شده تهدید کرده است که: "کاری نکنید که در اتهامات فرزندانتان شریک شوید"!
این پاسخ گستاخانه یک نماینده رژیم اسلامی به تلاشهای خانواده های دانشجویان دستگیری برای آزادی فرزندانشان است. این وقاحت را باید با اعتراض گسترده و شرکت همگانی در تظاهراتی که برای آزادی دانشجویان دستگیر شده در ۲۸ دسامبر فراخوان داده شده است، پاسخ داد. رژیم اسلامی را باید با مبارزه ای گسترده و جهانی وادار به عقب نشینی کرد.
همصدا با دانشجویان و خانواده هایشان، از همه شما میخواهیم که در تجمعات و پیکت لاین ها و تظاهراتهایی که به این مناسبت در روز جمعه ۲۸ دسامبر در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی برگزار میشود، شرکت کنید. فریاد دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد، در همه جا باید طنین افکن شود!

مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دانشجویان و کارگران و تمامی زندانیان سیاسی یک رکن اصلی مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری یک نظام متضمن آزادی و برابری و رفاه و سعادت همگان است. 

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و شرط آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ – ۶ دی ۱۳۸۶