زنان و جوانان ازادیخواه! مردم مبارز و حق طلب!فردا 10 اسفند خیابان ها را به تسخیر خود در اوریم!

 

زمان تسویه حساب ما با رژیم خونخوار جمهوری اسلامی-با رژیم صدهزار اعدام فرا رسیده است. زمان عربده کشی های پاسداران کثیف و پادوهای وزارت اطلاعات به پایان رسیده است.

در روز 10 اسفند با  شم انقلابی خود اوار بنای پوسیده حکومت اسلامی را در هم می ریزیم .

فردا شعار ازادی زندانیان سیاسی را عملی خواهیم کرد . روز 10 اسفند اراده انقلابی خود را بر رژیم پوسیده جمهوری اسلامی دیکته خواهیم کرد

 

مکان شروع تعرضات به جمهوری اسلامی:

تهران:

وزارت اطلاعات پاسداران شهید عراقی

مقابل زندان اوین

چهارراه قصر دادستانی انقلاب

 

اصفهان:

خیابان نیکبخت مقابل دادگستری

خیابان کمال اسماعیل مقابل مقر وزارت اطلاعات

 

شیراز:

 

میدان نمازی به طرف ستاد استانداری فلکه شهرداری و دادگستری

جوانان انقلابی مردم مبارز و ازدیخواه از کلیه شهرها و روستاها به مراکز اصلی شهرهای بزرگ و اعلام شده بپیوندید!

فردا تمرکز نیروی سرکوب جمهوری اسلامی را در هم خواهیم شکست!

فردا 10 اسفند ساعت سه بعد از ظهر!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زندانی سیاسی ازاد باید گردد

مرگ بر دیکتاتور

شورای مبارزات ایران

نهم اسفند هزار و سیصد و هشتاد ونه