10 اسفند يادتان نرود
حق و آزادى گرفتنى است!
دوره حکومت اسلامى تمام شده است!


 
ديگر بس است! ديگر تبعيض را قبول نميکنيم! ديگر فقر را تحمل نميکنيم! ديگر زورگوئى اسلامى خامنه ايها و وعده پوچ موسويها را قبول نميکنيم! اين حکومت بايد برود! خامنه اى و سران جنايتکار رژيم بايد به بن على و مبارک و قذافى بپيوندند!

جوانان انقلابى٬ کارگران مبارز٬ زنان برابرى طلب!
حق و آزادى از آسمان نازل نميشود! از اجراى قانون اساسى و انتخابات قلابى در نمى آيد! هديه آمريکا و پنتاگون نيست! حق و آزادى گرفتنى است و بايد آنرا گرفت! يا حکومت اسلامى و اوباش سرکوبگر کنار ميروند و يا کنارشان ميزنيم!

وقت آنست که روى پايمان بايستيم و صداهايمان را درهم بپيچيم! وقت آنست که خامنه اى برود! وقت آنست که رژيم اسلامى برود! نسيم آزادى و نفى ديکتاتورى کل منطقه و جهان را درنورديده است! نوبت ايران است! وقت آنست که بمب آزادى در ايران منفجر شود! وقت آنست نظام ضد زن نابود شود! وقت آنست حکومت فقر و گرسنگى و بيکارى سرنگون شود!

 10 اسفند همه جا قدرتمند بميدان بيائيم! مراکز و ميدانهاى اصلى شهر را بايد فتح کنيم!

این بار باید کار را یک سره کرد. 10 اسفند ساعت سه بعد از ظهر مقابل صدا و سیما در خیابان ولیعصر!

10 اسفند ساعت سه بعد از ظهر مقابل مجلس در بهارستان!

خروش انقلابی جنبش باید کار جمهوری اسلامی را یک سره کند!

 

فراخوان ما را به دست به همه برسانید. خیابان ها را باید به اشغال در بیاوریم!

جمهوری پوسیده اسلامی کارش تمام است!

 

شورای مبارزات ایران