Logo

مذهب زن ستیز است
سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه بریستول

روز سه شنبه 7 دسامبر 2010 بدعوت انجمن آتئیست های دانشگاه بریستول، آذر ماجدی سخنرانی ای با عنوان زن ستیزی مذهب در این دانشگاه ایراد کرد. آذر ماجدی در این سخنرانی عنوان کرد که تمام مذاهب ذاتا زن ستیز هستند، خشونت را تبلیغ می کنند و گسترش میدهند و از تجاوز بعنوان سلاحی برای به شکست کشاندن "دشمن" شان و پادداش دادن به "سربازان مومن" شان استفاده می کنند. آذر ماجدی آنگاه در مورد اسلام بطور ویژه سخن گفت. او گفت که حجاب سمبل و ابزار به بردگی کشاندن زنان تحت اسلام است. آپارتاید جنسی یک ستون اصلی اسلام است که نه فقط زنان را تحقیر می کند و به بندگی می کشد، بلکه عقب گرد های مهمی به جامعه تحمیل می کند.
او گفت که سازمان آزادی زن برای محکوم کردن آپارتاید جنسی در مجامع بین المللی بعنوان یک نظام ارتجاعی، بمانند آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی، مبارزه می کند. او ضمنا در ممنوعیت حجاب دختران زیر سن قانونی صحبت کرد. آذر ماجدی تاکید کرد که حجاب باید همچون کار کردن کودکان و تنبیه بدنی آنها ممنوع اعلام شود. حجاب حقوق پایه ای کودک را لگدمال می کند. آذر ماجدی همچنین از ممنوعیت برقع در اماکن عمومی بعنوان یک سمبل تمام عیار تحقیر زنان و تبدیل آنها به موجوداتی بدون هویت و بدون چهره دفاع کرد. آنگاه آذر در مورد جنبش آزادی زن در ایران صحبت کرد و به خیزش اخیر مردم اشاراتی نمود. او از شرکت کنندگان خواست که از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی دفاع کنند. سپس اعلام کرد که تحریم اقتصادی و جنگ دو سلاح کشتار جمعی هستند که قبل از هر چیز مردم را قربانی می گیرند. باید با این دو روش ضد انسانی و ویرانگر مقابله نمود.
سخنان آذر ماجدی با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد.

سازمان آزادی زن
8 دسامبر 2010