برای نجات سكینه آشتیانی
 در روز ۲٨ اوت به خیابانها بیاییم!

سكینه آشتیانی محكوم به مرگ است. ماشین كشتار حكومت اسلامی یكبار دیگر میخواهد به زندگی انسانی با تمام قساوت پایان بخشد. اما دنیا این بار محكم در مقابل این ماشین جنایت ایستاده است. باید به صف انسانیت ضد اعدام، ضد تجاوزگری به حقوق زنان و ضد حكومت اسلامی پیوست و سكینه را نجات داد.
در روز ۲٨ اوت در صفی متحد و مصمم به خیابانها بیایید و خواهان پایان دادن به اعدام، سنگسار و آپارتاید جنسی در ایران شویم. ماشین مرگ جمهوری اسلامی را باید در حلقه محاصره صف جهان مترقی و آزادی خواه درهم شكست.

زمان: شنبه ۲٨ اوت ۲٠۱٠، ساعت ۱ بعد از ظهر
مكان: مقابل تلویزیون سی بی سی، خیابان فرانت و جان

CBC TELEVISION, FRONT  AND JOHN STREET, TORONTO

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری

حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ تشكیلات كانادا
۲۵ اوت ۲٠۱٠