تحریم اقتصادی مردم نوار غزه محکوم است!

دولت اسرائیل در یک اقدام جنگ طلبانه دیگر نوار غزه را به عنوان یک "موجودیت متخاصم" اعلام کرده است. این اقدام دولت اسرائیل به معنای گسترش ابعاد جنگ و بمباران و سرکوبگری بیشتر مردم محروم نوار غزه است. اعمال سیاستهای جدید تحریم اقتصادی یک سیاست ضد انسانی و اقدامی برای مجازات جمعی و گرسنگی دادن بیشتر به مردم غزه است.

این اقدام دولت اسرائیل به بهانه پرتاب موشکهای قسام به خاک اسرائیل توسط حماس و نیروهای تروریست اسلامی صورت گرفته است. اگر این بهانه ارتجاعی را مبنا قرار دهیم باید پذیرفت که طرف دیگر این تخاصم هم مجاز است مردم اسرائیل را بخاطر سرکوبگری و کشتار مردم فلسطین در طی چندین دهه، گرسنگی داد و تحریم کرد! اما نه! هیچ عذر و بهانه ای برای اعمال این سیاست ضد انسانی قابل قبول نیست. نه واکنش ضد انسانی و تروریستی جریانات اسلامی توجیه پذیر است و نه سرکوب تاریخی مردم فلسطین، تحمیل بی حقوقی و تن ندادن به حق تاریخی مردم فلسطین در تشکیل کشور مستقل و متساوی الحقوق و برابر.

این رویدادها در عین حال گوشه ای از جنگ دو قطب تروریستی در سطح خاورمیانه و جهان است. بخشی از جدال نیروهای تروریست دولتی و تروریسم اسلامی است که در تحقق اهداف ضد انسانی خود کوچکترین ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند. این جنگ نه برای امنیت مردم در اسرائیل است و نه برای تامین حقوق حقه مردم فلسطین. اسلامیستها کوچکترین ربطی به رنج و محرومیت تاریخی مردم فلسطین ندارند. تنها از وجود این زخم دیرینه برای بقاء و گسترش اهداف اسلام سیاسی بهره برداری میکنند. دولت اسرائیل نیز عملا با تشدید و گسترش جنگ، امنیت مردم اسرائیل را قربانی اهداف سیاسی ارتجاعی خود کرده است.

حزب اتحاد کمونیسم  کارگری تحمیل سیاست تحریم اقتصادی بر مردم نوار غزه را قویا محکوم میکند. حل مساله فلسطین مستلزم اعمال فشار بشریت متمدن به دولت اسرائیل و آمریکا و متحدین اش بمنظور برسمیت شناختن دولت مستقل و متساوی الحقوق فلسطینی در کنار دولت اسرائیل است. صلح در منطقه اما تنها با کنار زدن و ایزوله کردن جریانات دستی راستی و اسلامی و ناسیونالیستی در هر دو سوی این تخاصم و جلو آمدن جریانات سکولاریست و انساندوست و سوسیالیست است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۲۹ شهریور ۱۳۸۶