مهران فتحى در زندان رجائى شهر به قتل رسيد!


به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، "آقای مهران فتحی از زندانیان محبوس در این زندان توسط یکی از زندانیان رجایی شهر به قتل رسید. بنا به اين خبر، ابوالفضل بتوئی شب چهارشنبه پس از خفه کردن مهران فتحی و وارد کردن ضربات پی در پی چاقو بر بدن این زندانی منجر به مرگ فجیع وی شده است. این قتل شب چهارشنبه در اندرزگاه يک زندان گوهردشت کرج اتفاق افتاد که ساعاتی بعد قاضی کوه کمره ای برای بازپرسی وارد زندان رجایی شهر شد. زندان رجایی شهر محل تبعید برخی از زندانیان سیاسی نیز می باشد که در برخی از بند های آن بصورت پراکنده در بین زندانیان عادی و خطرناک نگهداری می شوند. اخیرا نیز آقای برهانی از زندانیان سیاسی در اوین به این زندان منتقل شده است".

قتل زندانيان و ترتيب دادن "دعوا و سانحه" در زندان از سياستهاى قديمى جمهورى اسلامى است که همواره زندانيان سياسى با آن روبرو بودند. اين قتلها نوعى اعدام است که مجرى آن افرادى هستند که جرمشان قتل است و تعداد قتل در پرونده تنها بقا در زندان را طولانى ميکند و چه بسا منجر به تخفيفى در پرونده گردد. اما بايد مجرى و سازمانده اين قتلهآ و سوانح و درگيريهاى مشکوک را که بارها در زندانها عليه زندانيان سياسى بکار برده اند، مستقيما متوجه جمهورى اسلامى کرد تا اين تاکتيک تروريستى بى خاصيت شود. ابوالفضل بتوئى ابزارى در اين ماجرا بوده و قاتلين  اصلی کسانى هستند که اين برنامه را ترتيب داده اند. اين قاتلین را زندانيان ميشناسند. اينها دادستان و سربازجوها و مقامات امنيتى رژيم اند. اين سياست شنيع را بايد محکوم کرد و براى افشاى آن نهايت تلاش را بکار بست.

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ اکتبر ٢٠٠٧ – ۴ آبان ١٣٨۶