قطعنامه کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه مه ٢٠٠٨ در سنندج

کارگران هم طبقه ایهای ستمدیده، امروز یک مه روز جهانی کارگر است ما در این روز گرد هم آمده ایم با همدوش و همصدا با سایر هم طبقه ایهایمان در سراسر جهان این روز را بر گزار کنیم . در جهان امروز کارگران این تولید کنندگان ثروت و نعمات مادی جامعه بشری ، خود جزو محرومترین طبقه جامعه میباشند استثمار و نابرابری و ناامنی امروزه به شیوه های مختلف در راستای انباشت سرمایه و سود پرستی نهادینه و باز تولید میشود و طبقه کارگر ایران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند.فقدان تشکلهای طبقاتی کارگران همچون معضلی در پیشروی مبارزه طبقه کارگر قطبنمائی میکنند سیستم سرمایه داری در راستای ریاست سرمایه داری جهانی با متوصل شدن به سیاست خصوصی سازی و تیعاتش از قبیل اخراجسازی و بیکاریهای گسترده و افکنی قراردادهای موقت و سفید امضاء ، تعویق دستمزدها و سایر شیوه های استثمارگرانه و انسان ستیزانه به جنگ زندگی و معیشت کارگران میرود. ما بر اساس درک این واقعیتها از مناسبات سیستم سرمایه داری خواسته ها و مطالبات خود را به شرح زیر اعلام میداریم .

1: روز جهانی کارگر باید بعنوان روز تعطیل در تقویم رسمی اعلام شود مراسم این روز آزادانه توسط کارگران بر گزار شود.

2: حق ایجاد تشکل ، اعتصاب جزو حقوق پایه ای و انسانی ماست و ما براین باوریم که شوراهای کارگری موثر ترین ظرف برای اراده جمعی جامعه است .

3: ما خواهان تامین امنیت شغلی برای کلیه کارگران و لغو قراردادهای موقت توقف اخراج و بیکاریهای گستره میباشیم .

4: ما خواستار پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای کارگران و سایر نیروهای آماده به کار هستیم و بیمه های مکمل باید توسط کارفرمایان پرداخت شود.

5: دستمزد کارگران میبایست بر اساس سطح زندگی شایسته انسان بوده و نباید از خط فقر پائین تر باشد .

6: بر خوردداری کارگران مهاجر از حقوق کامل اجتماعی و جلوگیری از اخراج و بیکار سازی آنها .

7: ما خواهان لغو قانون سه جانبه گرائی در امور مربوط به طبقه کارگر هستیم و سطح دستمزد و شرایط و قوانین کار باید توسط خود کارگران تعیین شود.

8: ما کارگران خواهان تعیین قوانین سختی کار در محیطهای کارگری میباشیم و خواهان دخالت نمایندگان واقعی کارگران در امور بازنشستگی موعد و از کار افتادگی هستیم.

9: ما کارگران از جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش رهائی بخش زنان ، دانشجویان، معلمان ، پرستاران و ..... حمایت کرده و خواستار برسمیت شناختن تشکلهای آنان میباشیم .

10: کودکان کار از قربانیان سیستم سرمایه داری میباشند، آنرا بشدت محکوم مینمائیم و خواهان فضائی آرام و سرشار از شادی برای کودکان میباشیم.

11: ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی از جمله شیث امانی و منصور اسالو هستیم و کلیه قوانین و احکام صادره بر علیه کارگران و فعالین کارگری باید لغو شود.

12: به حکم شلاق و جریمه کارگران شرکت کننده در مراسم 1 مه 2007 سنندج را محکوم مینمائیم و خواستار لغو احکام صادره هستیم.

13: اعدام ، سنگسار اعمال غیر انسانیست و میبایست از قوانین موجود حذف گردد.

14: ما ضمن قدردانی از حمایتهای بین المللی از مبارزات کارگران ایران خواهان ادامه این حمایتها بوده و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی کارگران برای رهائی از مشغات نظام سرمایه داری تاکید میکنیم.

ما کارگران ایران از مبارزات کارگران علیه سرمایه داری در سایر کشور های جهان حمایت میکنیم.

کمیته بر گزار کننده 1 مه 2008 سنندج