کنفرانس بین المللی برای برابری زنان، علی خشونت و برای سکولاریسم که در ۶ مارس ۲۰۱۰ در شهر گوتنبرگ، سوئد توسط سازمان آزادی زن و ابتکار فمینیستی اروپا سازمان یافته بود یک بخش از برنامه خود را به انعکاس ستم بر زنان و مقاومت و مبارزه زنان علیه این ستم و سرکوب در ایران اختصاص داد. در این بخش لیلین هالس-فرنچ رئیس ابتکار فمینیستی اروپا پیام همبستگی این سازمان و کنفرانس را قرائت کرد. وی اعلام کرد که در تابستان ابتکار فمینیستی اروپا پیام دیگری تحت عنوان "به شما افتخار میکنیم!" خطاب به زنان آزادیخواه و مبارز ایران صادر کرد. این پیام در پایان کنفرانس در میان ابراز احساسات حاضرین بعنوان قطعنامه کنفرانس بتصویب رسید.

 

پیام ابتکار فمینیستی اروپا به زنان در ایران

همبستگی با مبارزه زنان ایران


از ژوئن ۲۰۰۹ (خرداد ۱۳۸۸) مردم ایران در یک جنگ رو در رو با رژیم اسلامی قرار گرفته اند. جنبش اعتراضی در ماه های اخیر بیش از پیش رادیکالیزه شده است. مردم در روزهایی که اهمیت سیاسی، ایدئولوژیک یا مذهبی برای رژیم دارد، تظاهرات ضد رژیم سازمان داده اند. صدای "مرگ بر خامنه ای"، "جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم" و "خامنه ای بدونه، بزودی سرنگونه" وسیعا در خیابان های تهران و سایر شهرها به گوش میرسد. عکس های خامنه ای و خمینی در تظاهرات به آتش کشیده شده است. مردم مقدسات مذهبی را به سخره میگیرند و سمبل های مذهبی را به آتش میکشند.
زنان در پیشاپیش این جنبش اعتراضی قرار دارند. جهانیان با تحسین و حیرت شجاعت و قاطعیت آنها را در مبارزه برای حقوق خویش، برای آزادی، علیه آپارتاید جنسی، علیه حجاب و علیه یکی از زن ستیز ترین رژیم های دوران معاصر، دنبال میکنند.
رژیم اسلامی در یک بحران عمیق بسر میبرد و بمنظور حفظ خویش وحشیانه هر اعتراضی را سرکوب میکند. در ماه های اخیر صدها نفر کشته شده و تعداد بسیار بیشتری زندانی شده و تحت شکنجه قرار گرفته اند. تجاوز و تجاوزهای دستجمعی بعنوان یک متد شکنجه کاملا متداول شده است. در ماه ژوئیه، ترانه موسوی، یک زن جوان در تظاهرات خیابانی در تهران دستگیر شد و بر اثر تجاوز دستجمعی جان کشته شد. پدر ترانه پس از این واقعه دردناک در اثر سکته قلبی درگذشت و مادرش ناپدید شد. یک زن ۲۴ ساله به نام الهه، در ۸ ژانویه، در عشرت آباد زیر شکنجه جان سپرد. در ۲۸ ژانویه دو زندانی سیاسی بنام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور اعدام شدند. این رژیم تهدید کرده است که زندانیان سیاسی بیشتری را اعدام خواهد کرد، از جمله شیرین علم هویی و زینب جلالیان به جرم همکاری با پژاک حکم اعدام دریافت کرده اند.
ابتکار فمینیستی اروپا صمیمانه همبستگی خویش با مردم، بویژه زنان در ایران را اعلام و قاطعانه خشونت رژیم اسلامی را محکوم میکند. ابتکار فمینیستی اروپا احکام اعدام زندانیان سیاسی ، از جمله شیرین علم هویی و زنیب جلالیان را محکوم میکند و خواهان آنست که سران رژیم اسلامی بجرم جنایت علیه بشریت در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.
ابتکار فمینیستی اروپا کلیه سازمان ها و افراد فمینیست، طرفدار حقوق بشر و صلح دوست فرامیخواند تا در این اعلام محکومیت با ما هم صدا شده و اعتراض خود را ابراز نمایند.
ابتکار فمینیستی اروپا در ادامه این جنبش همبستگی با مبارزه زنان در ایران برای آزادی، برابری و علیه خشونت تعهد خویش به این امر را در روز جهانی زن بطور ویژه انعکاس خواهد داد.
کمیته هماهنگی اروپا