پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران ايران

 

رفقاى کارگر
يکبار ديگر جامعه ايران در آستانه تحولات تاريخسازى قرار گرفته است. دوران پرتلاطمى آغاز شده است. دوره بيدارى، دوره بپاخاستن توده‌هاى عظيم مردم براى بدست گرفتن سرنوشت خويش، دوره جدالهاى تعيين کننده بر سر سهم انسانها از آزادى و رفاه و سعادت. جمهورى اسلامى رفتنى است. اين را ديگر کودن‌ترين مدافعان اين حکومت و جناحهای راست و اصلاح طلب حکومتی آن نيز فهميده‌اند. مردم حکم به سرنگونى اين نظام داده‌اند و دست بکار بزير کشيدن آن شده‌اند .  و ما هر روز شاهد اعتراضات توده های مردم سرنگونی طلب در جامعه هستیم.
طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى بايد تضمين کند که مبارزه براى بزير کشيدن رژيم نکبت‌بار اسلامى هرچه گسترده‌تر، سازمانيافته‌تر، هدفمندتر و قدرتمندتر به پيش رود و هرچه سريعتر و کم مشقت‌تر به نتيجه برسد.  کارگر و کمونيسم رهبر بحق جنبش توده‌اى براى سرنگونى اين حکومت است. اکنون دوران سرنگونى آغاز شده است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر عزم قاطع خود براى حضور در صف مقدم اين مبارزه و تلاش برای به میدان کشیدن وسیعترین صف نیروی طبقه کارگر تأکيد دارد .  طبقه کارگر باید با قدرت در صف اول مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی قرار گیرد. سازمان دادن اعتصابات کارگری میتواند ماشین سرکوب و آدمکشی رژیم اسلامی را فلج کرده و ضربات تعیین کننده ای به آن وارد کند. شیشه عمر سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی در دست شماست. 
اما سرنگونی رژیم اسلامی تنها نيمى از تصوير است .
رفقا، تحولات امروز ايران فقط بر سر بود و نبود رژيم اسلامى نيست. آنچه امروز در ايران ميگذرد تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه خواهند زيست. آن آينده دارد امروز ساخته ميشود. انتخابى بزرگ دارد صورت ميگيرد. اين آينده ميتواند، اگر ما شکست بخوريم، تکرار همان گذشته نکبت‌بار سلطنتى و اسلامى در قالبى جديد باشد. اما اگر پيروز بشويم، و ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده شاهد برپايى جامعه‌اى آزاد و برابر و مرفه و انسانى خواهد بود. جامعه‌اى بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرودست، بدون استبداد، بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخلاقيات ارتجاعى، بدون نابرابرى، بدون تبعيض. يک جامعه سوسياليستى. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بار دیگر بر نقش تاريخساز طبقه کارگر و جنبش کمونيسم کارگرى در شکل دادن به آينده ايران و فرصت کم ‌نظيرى که براى ايفاى نقش رهبر يک جنبش عظيم براى آزادى و برابرى در ايران فراهم شده است تأکيد میکند .
رفقا، در دنياى سرمايه‌داران، در قوانين‌شان، در مناسبات اقتصادى‌شان، در فرهنگشان، در تک تک خشتهاى نظام ضد بشرى سود و سرمايه، کارگر را با بيحقوقى و محروميت و فرودستى و بى‌تأمينى و رنج معنى ميکنند. اما بيش از يک قرن و نيم است که بشريت محروم نام کارگر و پرچم کمونيسم کارگرى را با آزاديخواهى، مساوات طلبى، آزاد انديشى، عدالت اجتماعى، خرافه ستيزى و رفاه و رهايى تداعى ميکند. اکنون يک فرصت کم‌نظير تاريخى فراهم شده است که طبقه کارگر در ايران به يک قرن سلطه احزاب رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى مردم و مقدرات جامعه پايان بدهد. اين فرصت فراهم شده است تا کارگر و کمونيسم نمونه شکوهمندى از يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانى را در ايران بنا کند و در سالهاى نخستين قرن جديد جلوى چشم تمام جهان قرار بدهد. براى ايفاى اين نقش، براى سازماندهى و رهبرى يک انقلاب عظيم عليه جمهورى اسلامى و سرمايه به ميدان بيائيد . آینده جامعه در گرو چگونگی دخالت شما در تحولات حاضر است.


مرگ بر جمهوری اسلامی!
مرگ بر سرمایه داری
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲ 6 خرداد ۱۳۸۸ - ۱ 6 جون ۲۰۰۹