پیام به بازماندگان قربانیان رژیم اسلامی به مناسبت ۱۰ اکتبر

پیشاپیش صف مبارزه در
"۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام، روز جهانی علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام"
قرار بگیرید!

درودهای گرم ما را بپذیرید!

رژیم جمهوری اسلامی حاکمیت سیاه و خونین خود را با اعدام و تیرباران و شکنجه به عزیزان شما پایه ریزی کرد. بیش از صد هزار تن اعدام شدند. گورهای دسته جمعی را از پیکر این عزیزان پر کردند. زندانهای اوین، گوهردشت، قزل حصار، ... هنوز آٽار زخمها و دردهای عزیزان شما را بر خود دارد.

رژیم اسلامی مجددا چوبه های دار را در خیابانها بر پا کرده است. فردی و دسته جمعی اعدام میکند. اعدام میکند تا مرعوب کند. اعدام میکند تا انتقام بگیرد. اعدام میکند تا زخم دیگری بر پیکر جامعه ای که حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده است، وارد کند. تنها در شش ماه سال جاری اعدام بیش از ۲۰۰ تن گزارش شده است. بسیاری نیز در لیست اعدام قرار دارند. رژیم اسلامی تا کنون به بهانه های مختلف اعدام کرده است. به جرم کمونیست بودن، به جرم اسلامی نبودن و به جرم تعلق به گروههای اپوزیسیون شریف ترین انسانها را به بالای دار برده است. این دور بهانه شان مقابله با "اراذل و اوباش" است. اما در تمام این بیست و هشت سال فقط یک هدف را در پس این اعدامها دنبال کرده است و آنهم بقاء و تداوم حاکمیت خود بوده است. اگر رژیمی در جهان مصداق حکومت اعدام باشد، بدون شک رژیم اسلامی چنین رژیمی است.
امسال مبارزه ای گسترده در سطح جهان برای لغو مجازات شنیع و ضد انسانی اعدام بر پا شده است. عفو بین الملل روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی علیه اعدام اعلام کرده است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این روز را روز جهانی علیه اعدام و روز جهانی علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام نامگذاری کرده است.
شما تاکنون مبارزات ارزشمندی در گرامیداشت یاد عزیزان خود و در مبارزه علیه حکومت اسلامی انجام داده اید. ما در ادامه این فعالیتهایتان از شما میخواهیم که پیشاپیش صف این مبارزه در جامعه ایران قرار گیرید. نقش خود را در این مبارزه مشخص علیه اعدام و رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام ایفا کنید. شما میتوانید پرچمدار این مبارزه شوید. میتوانید تجمعاتی را به مناسبت این روز فرابخوانید. میتوانید اعتراض کنید. میتوانید راهیپمایی کنید. میتوانید طومار امضا کنید. میتوانید فریاد اعتراض خود و عزیزانتان را به گوش جهانیان برسانید. هیچ نیرویی نمیتواند صف مادران، پدران، و قربانیان اعدام را زمانی که پرچم "نه" به اعدام را در دست دارند، مورد تعرض قرار دهد.

دست تک تک شما را میفشاریم و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و به شما متعهد میشویم روزی که رژیم اسلامی سرنگون شود، روزیکه حکم آزادی و برابری و رفاه جامعه را اعلام کنیم، یاد تک تک عزیزان شما را به شایسته ترین شکلی گرامی خواهیم داشت. یادشان گرامی باد!

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۲۳ شهریور ۱۳۸۶