تحرك دستجات تروریستی و باند سیاهی، اعم از اسلامی و قومی، دولتی و غیر دولتی، را باید در هم شكست!

اخيرا در شهرهاى کردستان دستجاتى نقابدار به ترور و آدمكشی مردم رو آورده اند. مورد آخر اين ترورها در اطراف شهر اشنویه صورت گرفته است. در اين عمليات شبانه چهار نفر با اسامى عبدالله، منوچهر لاوه، امیر ذبیحی، و سعدون احمدیان ترور شدند. برخی اطلاعات حاكی از معتاد بودن اين افراد و توزیع کننده مواد مخدر است. مسئوليت اين ترور را گروهى مجهول الهويه به نام "نیروی خلق" به عهده گرفته است. در شهر بوکان نيز در چند ماه اخير هشت نفر به جرم "توزیع کننده  موادمخدر" ترور شدند. مسئوليت ترورهاى بوکان را گروهی وابسته به پژاک تحت نام "عقابهای کردستان" به عهده گرفته است. اخبار مشابهى مبنى بر ترور و عمليات تروريستى در سنندج و کامياران شنيده ميشود. مدتى پيش نيز در سنندج بمبى در ميدان مرکزى شهر در محل تبليغات اسلامى رژيم منفجر شد که پژاک مسئوليت آن را بعهده گرفت. بعلاوه در سنندج روز ٢۶ مهر مجيد حميدى فعال کارگرى توسط سه نقابدار در نزديکى منزلش ترور شد که خوشبختانه جان سالم بدر برد. هفته گذشته نيز در شهر مريوان فردى به نام هوشيار عثمان، که ساکن کلن آلمان است و براى ديدار بستگان مراجعه کرده بود، هنگام ورود به دفتر اتحاديه ميهنى توسط يگ گروه تروريستى وابسته به القاعده ترور شد.

فعال شدن دستجات و جوخ هاى ترور قومى و اسلامى بشدت هشدار دهنده است. هدف اصلى و واقعى اين عمليات تروريستى ارعاب مردم، از ميدان بدر کردن آنها و ايجاد فضاى ترس و وحشت است. مسئولیت این ترورها اگر بر عهده دستجات ترور رژیم اسلامی نباشند، بدون تردید اين آدمكشی ها در خدمت رژيم اسلامى و دستگاه سرکوب آن عمل ميکند. اين اقدامات سرسوزنى ربطى به مبارزه و تلاش مردم براى نجات از وضع موجود و مصائب ناشى از آن ندارد. پيش کسوت نقابدارى و ترور و اعدام و شکنجه علنى شهروندان جمهورى اسلامى است. در اين فضا گروههاى تروريستى و اطلاعاتى رژيم ميتوانند با همين روش مخالفين سياسى را ترور کنند و نه فقط مسئوليت آن را بعهده نگيرند بلکه بعنوان "مقابله با تروريسم" فضا را ميليتاريستى تر کنند. يک دليل روآورى دستجات باند سياهى قوم پرست و مذهبى به سياست و خط مشى تروريستى بى ريشه بودن و بيربط بودن مطلق آنها به مبارزه و اعتراض مردم است. نان و پول و اسلحه و روزی اين گروهها را آمريکا ميدهد و هدفشان زمينه سازى براى ايفاى نقش در سناريوى احتمالى و شرايطى است که جامعه ايران با بمب و موشک کوبيده شود. اينها انگلهاى سياسى هستند که تنها ميدان عروجشان نابودى جامعه و به استيصال کشاندن مردم است. اينها بخشی از نيروهاى فعاله سناريوى سياه و پاکسازيهاى کثيف قومى و مذهبى هستند. كنتراهای ایرانی هستند. اشتباه مهلکى است که تصوير قلابى و صورت ظاهر مسئله را از آنها تحت عنوان "مقابله با توزيع کنندگان مواد مخدر" پذيرفت. هدف اينها نه مقابله با توزيع مواد مخدر بلکه پاشاندن کثيف ترين مخدر یعنی نفرت قومى در جامعه است.

اعتياد جرم نيست. فرد معتاد مجرم نيست. قاچاق و توزیع مواد مخدر جرم است. اعتياد يک معضل اجتماعى مانند ديگر مصائب جامعه سرمايه دارى است. يک جامعه انسانى و يک نيروى سياسى مسئول صندلى متهم و

 

قربانى را عوض نميکند. تلاش ميکند با سياستهائى انسانى به معضل اجتماعى اعتياد فائق آيد. اما اين دستجات قومى و مذهبى ترويستى خود نيروهائى مافيائى هستند. از جنس باندها و گانگسترهاى عمده توزيع مواد مخدر و قاتلين حرفه اى هستند. مطلقا هدفشان "مقابله" با توزيع مواد مخدر نيست. هدف اينها ايجاد ارعاب و باجگيرى از مردم است. همه ميدانند عناصر و نهادهاى رژيم اسلامى از بانيان اصلى توزيع مواد مخدر اند. کسى که واقعا مخالف مصائب موجود جامعه باشد بايد بدوا براى سرنگونى اين رژيم به نيروى مردم تلاش کند. اما دقيقا چون اين نيروها از جنس خود رژيم اسلامى و در مقابل مبارزه و خواست طبقه کارگر و مردم آزاديخواه اند، براى "طرح" خود به خط مشى تروريستى و آدمكشی رو آورده اند. اين سياست نه نقطه قدرت آنها بلکه دقيقا نشان بى ربطى اجتماعى آنها و ضديت شان با هر نشانى از تمدن و انسانيت است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در مورد سياست ترور و ظرفيتهاى بسيار خطرناک اين باندهاى تروريستى هشدار ميدهد و قويا اين جنايات و اقدامات تروريستى را محکوم ميکند. اين سياست تنها دست رژيم اسلامى را در گسترش سرکوب و سازماندهى ترور باز ميکند و عليه مبارزه کارگران و مردم براى آزادى و برابرى است. مردم آزاديخواه بايد در مناسبتها و اجتماعات خود عليه اين آدمکشى و اين تروريسم کور صريحا اعلام موضع و براى منزوى کردن اين جريانات باند سياهى تلاش کنند. اين جريانات را بايد به قدرت مبارزه و تلاش مردم جارو کرد.

حزب اتحاد كمونیسم كارگری از تمامی نیروهای مسئول سیاسی میخواهد تا قاطعانه تحرك این دستجات تروریستی، اعم از دولتی و غیر دولتی، اسلامی و قومی، را قویا محكوم كنند.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حكومت كارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ نوامبر ٢٠٠٧