تشکل های کارگری ترور مجید حمیدی را محکوم میکنند!

ترور، اعدام و سرکوب سیستماتیک از ارکان حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی است. سنگ بنای این رژیم را با تیرباران و اعدام پایه ریزی کرده اند. رژیم اسلامی برای بقاء حاکمیت سیاه خود و در مواجهه با مردمی که حکم به سرنگونی اش داده اند تاکنون دست به هر جنایتی زده است. سوء قصد به جان فعالین و رهبران کارگری آخرین جنایتی است که به آن متوسل شده است.

کارگران در ایران تنها نیستند. طبقه کارگر طبقه ای جهانی است. انترناسیونالیسم و همبستگی کارگری یک رکن سیاست رادیکال کارگری در سطح جهان است. در این راستا اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه کارگران بار انداز، اتحادیه کارگران متال و اتحادیه کارگران هتل و رستوران در لس آنجلس در قطعنامه ای رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر سوء قصد به جان فعالین کارگری قویا محکوم کرده و از حقوق پایه ای کارگران در ایران قاطعانه حمایت کردند. در این قطعنامه آمده است:

ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر سوء قصد به جان مجید حمیدی و فعالین کارگری قویا محکوم میکنیم.

ما رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر  نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگران و دستگیری و زندان و سرکوب فعالین کارگری محکوم میکنیم. 

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی، منصور اسانلو و تمامی فعالین کارگری هستیم.

ما خواهان محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه کارگران و مردم در ایران هستیم.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲ آبان ۱۲۸۶ – ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷