کارگران فاز ۲ و ۳ عسلویه در اعتراض به اخراج همکارشان دست به اعتصاب زدند!

کارگران فاز ۲ و ۳ عسلویه در اعتراض به اخراج یکی از همکاران خود دست به اعتراض زدند. کارفرما حتی از پرداخت حقوق و مزایای این کارگر خودداری کرده است. کارگران از صبح امروز دست به اعتصاب زدند. کارگران خواستار بازگشت به کار همکار خود و پرداخت حقوق و مزایای کارگران هستند. در ماه گذشته نیز کارگران فاز ۹ و ۱۰ عسلویه در اعتراض به اخراج یکی از همکاران خود و عدم پرداخت ۴ ماه از حقوق کارگران، دست به اعتراض زده بودند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری به کارگران عسلویه درود میفرستد و از مبارزه این کارگران قاطعانه حمایت میکند.

اقدام کارگران عسلویه در مقابله سیاست سرکوبگرانه اخراج تنها پاسخ مبارزاتی به تهدیدهای کارفرما و سرمایه است. توسل به امام و آخوند راه حل نیست. التماس و درخواست ترحم از کارفرما و سرمایه پاسخ نیست. تنها اعتراض متحدانه و گسترده کارگران میتواند مانع اخراج کارگران شود.

رفقای کارگر عسلویه
متشکل شوید. مجمع عمومی خودتان را بطور منظم تشکیل دهید. نگذارید کارفرما در صفوف شما تفرقه ایجاد کند. نمایندگان خود را تعیین کنید. مجمع عمومی کارگری مناسبترین ظرف تشکل کارگری در شرایط حاضر در مقابله با کارفرما و دولت است. پیشبرد موفق این مبارزه در گرو به میدان کشیدن بخشهایی گسترده تری از کارگران عسلویه و جلب حمایت و همبستگی کارگران سایر بخشهای عسلویه و طبقه کارگر است.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۳۰ نوامبر ۲۰۰۷ – ۹ آذر ۱۳۸۶