صدور حكم زندان برای منصور اسانلو و ابراهیم مددی را قویا محكوم میكنیم!
این سركوبگری بدون پاسخ نخواهد ماند!

بنا به اخبار دریافت شده، دیروز یكشنبه ٦ آبان ماه، دادگاه انقلاب اسلامی منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران را به ترتیب به پنج سال و سه سال و نیم زندان محكوم كرده است.  

حزب اتحاد كمونیسم كارگری صدور احكام زندان برای فعالین كارگری را قویا محكوم میكند و خواستار لغو فوری این حكم و آزادی بی قید و شرط تمامی كارگران و زندانیان سیاسی است.

صدور احكام زندان برای فعالین كارگری نشانگر ماهیت ضد كارگری و سركوبگرانه رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط است. در مواجهه با مردمی كه حكم به سرنگونی اش داده اند، تنها راه بقایش را در اعدام و سركوب و ترور جستجو میكند. اما این ابزار نیز امروز كار آیی خود را از دست داده است. بر پیكر جامعه تیغ میكشد. ترور میكند. اعدام میكند. دستگیر و سركوب میكند، اما نمیتواند مرعوب كند. نمیتواند خانه نشین كند. نمیتواند به سازش و تمكین بكشاند. این رژیم رفتنی است. دیر نیست روزی كه سران رژیم اسلامی بخاطر تك تك این جنایات به پای میز محاكمه قرار داده شوند.

حزب اتحاد كمونیسم كارگری از تمامی فعالین كمونیست و كارگری میخواهد كه متحدانه به اعتراض علیه احكام زندانی صادر شده، علیه به كار افتادن مجدد جوخه های ترور، علیه دستگیر و زندانی كردن فعالین كارگری و برای آزادی بی قید و شرط و فوری تمامی كارگران و زندانیان سیاسی عمل كنند. هر اقدام جنایتكارانه رژیم اسلامی باید با موجی از اعتراض آزادیخواهانه و برابری طلبانه ما روبرو شود.

حزب اتحاد كمونیسم كارگری از تمامی رهبران كارگری، از تمامی كارگران رادیكال و سوسیالیست میخواهد كه با تشكیل مجامع عمومی خود این اقدام سركوبگرانه رژیم اسلامی را قویا محكوم كنند. رژیم اسلامی باید با اعتراض گسترده كارگران مواجه شود.

حزب اتحاد كمونیسم كارگری تمامی اتحادیه های كارگری و تشكل های سوسیالیستی و مدافعین حقوق مدنی و كارگری را به اعتراض گسترده علیه این احكام فرامیخواند.

زنده باید همبستگی بین المللی كارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد كمونیست كارگری

٢٩ اكتبر ٢٠٠٧ – ٧ آبان ١٣٨٦