در سنندج به استقبال روز جهانى کودک رفتند

تعدادى از خانواده ها در سنندج به استقبال روز جهانى کودک رفتند. آنها مبادرت به برپائى يک نمايشکاه نقاشى از کارهاى کودکان در خانه کرد سنندج کردند. اين نمايشگاه از تاريخ ١١ مهرماه آغاز شده و تا ١۶ مهرماه ادامه دارد. نقاشيهاى اين نمايشگاه توسط ٩ دختر در سن ۵ الى ١۶ سال کشيده شده است. اين نمايشگاه از جانب خانواده هاى کودکان و معلمان آنها تدارک ديده شود و هزينه آن تماما توسط خود آنها پرداخت شده بود. هدف اين اقدام اينطور اعلام شده که کودکان نتيجه زحمات و کارهايشان را ببينند و همينطور ديگر خانواده ها را تشويق کنند که در راه افزايش خلاقيت کودکان تلاش کنند.

حزب تلاشهاى مردم آزاديخواه و انساندوست براى ارتقاى فرهنگ جامعه در قبال کودکان و احقاق حقوق کودکان را ارج ميگذارد و روز جهانى کودک را به کودکان دنيا و همه طرفداران دنيائى شاد و آزاد و انسانى تبريک ميگويد.  

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ مهر ۱۳۸۷ – ۶ اکتبر ۲۰۰۸