تهديد به اعتصاب کارگران هفت تپه موفقيت آميز بود!

این گوشه ای از قدرت کارگری است!

كارگران شركت نیشكر هفت تپه خوزستان در ادامه اعتراض به عدم دریافت حقوقهای معوقه و دیگر خواسته های صنفی ضمن دادن نامه به رئیس سازمان بین المللی كار (آی ال او) اعلام كرده بودند كه اگر مسئولین شركت به خواسته های شان پاسخ مثبت ندهند روز پنجم شهریور دست به اعتصاب خواهند زد. تهدید كارگران سریعا با واكنش مدیریت و وزارت كشاورزی مواجه شد و نه تنها حقوقهای معوقه پرداخت شد٬ بجز حقوق ماه مرداد٬ بلكه وعده داده شد كه دیگر خواستهای كارگران را نیز تامین كنند.

از ابتدای سال در این شركت و واحدهای تابعه حدود ١۵ اعتصاب و تحصن جهت تحقق خواستهای متفاوت در بخشهای مختلف صورت گرفته كه هر بار با وعده مسئولین بی نتیجه پایان یافت. اما این بار وحشت مدیریت و مقامات دولتی از از سرایت اعتراض به سطح استان٬ گسترش اعتصاب و از وحدت٬ یكپارچگی كارگران باعث شد كه سریعا به خواسته های كارگران تمكین كنند.

مدیریت و مسئولین استان وزارت كشاورزی از مدتها پیش تلاشهای وسیعی بخرج میدهند كه ٢٠٠٠ كارگر این شركت را اخراج سازند. عدم پرداخت حقوق٬ یكی از ابزارها اعمال فشار آنان به كارگران جهت ترك این شركت میباشد. در عین حال بخاطر ترس از تاثیر سریع و گسترده اعتراضات كارگری به كل استان همیشه جانب احتیاط را از دست نداده و با وعده  و وعید و این بار با تن دادن به خواستهای كارگران تلاش میكنند مانع اوج گیری اعتراضات و منجر شدن آن به اعتصاب گردند.

موفقیت و پیروزی اخیر كارگران نیشكر هفت تپه نشان از دامنه همبستگی و وحدت در صفوف كارگران و درجاتی بالایی از سازمان یابی و نقشه مند بودن حركت آنان داشته است. اینها بزرگترین سلاحهای كارگران در هر اعتراض و یا در هر جدال جدی با سرمایه داران و نهادهای آنان میباشد.

زنده باد اتحاد و همبستگی كارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
٢٨ اوت ٢٠٠٧ – ۶ شهریور ۱۳۸۶