اخراج کارگران خدماتی شرکت سد گستر
  آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

بنا به خبر دريافتى٬ 600 نفر از کارگران خدماتی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران٬ که عمدتا در بخشهای نظافتی و سرایداری اداره و مدارس مربوطه منطقه 5 بطور قراردادی مشغول به کار بوده و توسط شرکت پیمانکاری سد گستر به کار گرفته شده بودند٬ در روزهاى اخير اخراج شدند.

اين کارگران هریک بین 2 تا 15 سال سابقه کار دارند. آنها در شرايطى اخراج شدند که دستمزدهای 5 ماهشان را مربوط به بهمن و اسفند ماه 1386 و فروردین و اردیبهشت و خرداد 1387 دریافت ننموده اند. اکثریت این کارگران اخراجی را زنان زحمتکشی تشکیل می دهند که یا نان آور خانواده هستند و یا به طرقی این دستمزدهای ناچیز نقش مهمی در گذران زندگی خانواده هایشان دارد. مبنای محاسبه  دستمزد این کارگران توسط مدیر شرکت سد گستر به نام حاجی در بندی 110 هزار تومان یعنی نصف حداقل دستمزد طبق قانون کار حکومت اسلامی تعیین شده که 5 ماه آن نیز پرداخت نشده و بالا کشيده شده است. اخراج این کارگران به دنبال صدور بخشنامه ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش صورت گرفته است. در بخشنامه مذکور خطاب به کلیه ادارات و مدیران و مدارس تابعه آمده است که  "جهت صرفه جویی هر چه بیشتر در هزینه ها از بکارگیری و استفاده از نیروهای قراردادی پرهیز شود". در عوض طی این بخشنامه به مدیران مدارس دولتی اختیار داده شده که "میتوانند طبق صلاحدید خود و در جهت خود گردانی در مدارس از خانواده هر دانش آموز مبلغی از 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان دریافت نما یند!"

کارگران اخراجی سد گستر در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده و اخراجشان از کار در روز های اخیر در محوطه آموزش و پرورش منطقه 5 تهران بارها دست به تجمعات اعتراضی زده اند. اسفندیارى رئیس آموزش و پرورش منطقه 5 کارگران اخراجی و معترض را به شرکت سد گستر حواله میدهد و شر کت سد گستر نیز آنان را به آموزش و پرورش! وضعیت بلاتکلیفی و اخراج و دستمزدهای معوقه کارگران معترض همچنان به قوت خود باقیست.

حزب از اعتراضات برحق کارگران سد گستر حمايت ميکند. کارگران براى نقد کردن حقوق هايشان و عقب راندن لايحه ضد کارگرى اداره آموزش و پرورش راهى جز مبارزه متحد و پيگير ندارند. کارگران اين بخش ضرورى است که مطالبه "يا کار يا بيمه بيکارى" را مطرح کنند و براى جلب حمايت معلمان و دانش آموزان از اعتراضاتشان فعالانه و آگاهانه تلاش کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ اکتبر ٢٠٠٨ – ٢٣ مهر ماه ١٣٨٧