کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتراض زدند
کارفرما دسیسه میکند!

صبح امروز جمعی از کارگران نيشکر هفت تپه بدنبال بی توجهی مدیران به خواست هایشان و عدم اجرای قول هایی که به کارگران داده بودند، دست از کار کشيدند و مقابل دفتر مدير عامل تجمع کردند. کارگران معترض اعلام کردند که اگر به خواست هایشان توجه نشود دور جدیدی از اعتصابات کارگری در اين شرکت به راه خواهد افتاد و روزهای آينده تعداد بيشتری از کارگران به اعتصاب خواهند پیوست. کارگران در دور قبل اعتصابات موفق شدند سه ماه از حقوق عقب افتاده خود را دريافت کنند. کارگران پس از دریافت این بخش از حقوق شان و بدنبال درخواست مديران مبنی بر چند روز مهلت برای پرداخت مابقی مطالبات کارگران، به سر کار بازگشتند .

گفته میشود که بدنبال اعلام طرح واگذاری شرکت به سازمان صنايع و معادن، مديران شرکت سعی در تحريک کارگران برای برهم زدن نظم کارخانه دارند، تا با متشنج نشان دادن فضای هفت تپه از تغييرات مديريتی جلوگيری کنند. و بنظر میرسد که کارگران برای خنثی کردن این نقشه تجمع خود را کاملا مسالمت آميز و صرفا در اعتراض به عدم تحقق وعده های مديران برگزار کرده اند. کارگران اعلام کردند که: خواست کارگران هفت تپه در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت نيشکرهفت تپه و بويژه خوراک دام اينست که به گونه ای کارشناسانه و بر اساس موازين کاملا قانونی انجام پذيرد و نظر نمايندگان کارگران نيز مورد توجه قرار گيرد .

کارگران!
این شگردها و دسیسه های کارفرما و رژیم اسلامی برای ما کاملا آشنا است. مدیران کارخانه و دولت مدعی اند که این واحد سودآور نیست و قصد تعطیل آن و اخراج کلیه کارگران را دارند. طی دو سال اخیر نیز دو هزار نفر از کارگران را اخراج کرده اند. شما تا کنون چندین بار، و هر بار هفته ها و ماهها برای دریافت مطالبات خود دست به اعتصاب و اعتراض و راهپیمایی زده اید. اما هر بار یا با سرکوب وحشیانه دولت اسلامی و یا با وعده و وعیدهای مزورانه کارفرما مواجه شده اید و تنها موفق به دریافت بخشی از دستمزدهاى معوقه خود شده اید. بعلاوه امنيت شغلى نان آينده هزاران خانواده کارگرى در ابهام کامل قرار دارد. اين وضعيتى است که سرمايه و نظام اسلامی براى طبقه کارگر بويژه در صنايعى مانند نيشکر هفت تپه ايجاد کرده است.

کارفرما و دولت فقط دارند وقت میخرند و میکوشند که با دردسر هر چه کمتر به هدف خود دست یابند. باید این سیاست کثیف دولت را دریافت و در مقابل راهی برای برون رفت از این شرایط سخت و فلاکت بار اندیشید. بیمه بیکاری مکفی یک خواست مهم و حیاتی است که باید به رژیم اسلامی و سرمایه داران تحمیل کرد. این یک مطالبه عمومی و سراسری است. در عین حال میتوانیم و باید کنترل شرایط کار و زندگی مان را راسا در دست بگیریم. باید به هر میزان که توان طبقه ما اجازه ميدهد، دست سرمایه و نظام اسلامی را از زندگی کارگر و مردم کوتاه کرد. پیشقدم شوید! کنترل کارگری بر کارخانه یک راه حل فوری در وضعیت بحرانی کنونی است. اجازه ندهید کارفرما با اخراج و بیکار

 

سازی و عدم پرداخت دستمزدها و تعطیلی کارخانه زندگی شما را به نابودی بکشاند. سياستها و تلاشهاى تاکنونى هم معلوم شده

که پاسخگوى نيازها و خواستهاى برحق شما نيستند. بايد گامى فراتر رفت. شما ميتوانيد با اتکاء به نیروی اتحاد و همبستگی خود و خانواده هايتان آينده را در مسير ديگرى رقم بزنید. باید در مقابل توطئه ها و شگردهای مذبوحانه کارفرما ایستاد. طرح خواست بیمه بیکاری مکفی و تلاش برای بدست گرفتن کنترل بر تولید و توزیع در نیشکر هفت تپه تنها پاسخ کارگری به وضعیت کنونی است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ مرداد ١٣٨٧ – ٩ اوت ٢٠٠٨