يک زندانى در کلانترى جنت آباد تهران خود را حلق آويز کرد!

بنا به خبر دريافتى٬ روز دوشنبه ٢۵ شهريورماه٬ یکی از زندانیان جوان در بازداشتگاه کلانتری ١٣٨ جنت آباد تهران٬ بر اثر شکنجه و انواع فشارهای شديد که ماموران کلانتری به وی اعمال نمودند٬ خود را حلق آويز کرد. اين زندانى که ظاهرا فقط جرمش سرقت یک دستگاه رادیو ضبط اتومبیل بود و فقر پاى او را به کلانترى کشانيده بود٬ در کلانترى آنچنان زير فشار و آزار قرار ميگيرد که با استفاده از پتوی موجود در سلول بازداشتگاه و برای خلاص شدن از تداوم شکنجه و فشارهای روانی خود را حلق آویز نمود و متاسفانه جان سپرد!

اين تنها مورد نيست که در بازداشتگاههاى متفرقه افراد دستگير شده را وحشيانه شکنجه ميکنند. در چند روز گذشته نیز ماموران کلانتری ١٣٣ شهر زیبا٬ دختر و پسر جوانی را که به جرم دوستی با یکدیگر دستگیر نموده بودند٬ در محوطه بازداشتگاه کلانتری مورد وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند. وقتی خانواده این دو جوان برای نجات فرزندانشان به کلانتری مراجعه کردند و با سر و روی خونين و بدنهای درهم شکسته عزیزانشان روبرو شدند٬ آنچنان به خشم آمدند که در حالیکه به خامنه ای و دیگر سردمداران حکومت اسلامی فحش میداند٬ به کتک کاری مفصل چند تن از مزدوران کلانتری پرداختند. در اثنای این درگیریها و داد و فریادها٬ عده ای از جوانان و اهالی محل به نشانه اعتراض در برابر کلانتری دست به تجمع زدند. مزدوران خود فروش کلانتری که از تجمع و اعتراض مردم بشدت ترسیده و وحشت زده شده بودند فورا اقدام به آزادی این دو جوان و تشویق خانواده هایشان به ترک کلانتری نمودند!

با توجه به اعمال فشارهای روز افزون از جانب اوباش و نیروهای سرکوبگر حکومت جهل و جنایت اسلامی٬ و به دنبال اعتراضات چند روز گذشته٬ ستاد فرماندهی نیروی انتظامی طی ابلاغ  بخشنامه محرمانه ای به کلیه کلانتریهای تهران٬ از مزدوران انتظامی خواسته است ضمن انجام وظیفه بشدت مواظب رفتار خود بوده و از هر اقدامی که خشم و اعتراضات مردمی را تحریک میکند بپرهیزند!

اين بخشنامه نشان درک حکومت و نيروى سرکوبش از نبض جامعه است. آنها ناچارند براى سرپا ماندن جنايت کنند و همزمان ميدانند اين روش بى پاسخ نميماند. در سيماى جلادان وحشت موج ميزند و مردم نيز اين را ميدانند. دراين جنگ روزمره که در کارخانه و دانشگاه و خيابان و محله جريان دارد٬ عقب نشينى بيشتر آنها تنها درگرو تعرض بيشتر است. هرجا و همه جا بايد با تعرض متقابل و درس دادن به نيروهاى سرکوب٬ مهمترين ابزار و رکن اصلى حکومتشان را خنثى و فلج کرد.   

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ شهريور ١٣٨٧ – ١٩ سپتامبر ٢٠٠٨