ايران خودرو؛
وعده های دروغین، دسیسه برای سرکوب و اخراج!

تجمع بزرگ بیش از ١۵٠٠ نفر از کارگران شرکتهاى پيمانى بخشهای مختلف ایران خودرو در  روزهای چهار شنبه ٢٧ شهريور و پنجشنبه ٢٨ شهريور در محوطه پارکینگ شرکت٬ ظاهرا با وعده های پوچ و دروغین کارفرما برای انحراف مبارزات کارگران و وقت خریدن در جهت ایجاد تفرقه و سرکوب آنان پایان یافت. اما این کل تصوير اين تجمع بزرگ اعتراضى نبود. کارگران دراين اجتماع بر خواستهاى قديمى خود تاکيد داشتند.

خواستهائی که در اجتماع کارگران با صراحت عنوان ميشد عبارت بودند از؛ ١- ضرورت مقابله با اخراجها و بیکارسازی کارگران ٢- کوتاه کردن دست شرکتهای پیمانکاری و الغای کار قراردادی ٣- کاهش ساعات کار مطابق با توانایی کارگران و لغو ساعات اضافه کاری اجباری در تعطیلات ۴- افزایش دستمزدها برابر با ارزش کار کارگران و منطبق با گرانی و تورم سرسام آور.

یکی از کارگران معترض شرکت کننده در تجمعات اخیر ميگفت: وعده های آنها دروغ است! حتی اگر هزار بار آن را تکرار کنند! اینها به هیچ وجه از سود خود نمیگذرند٬ دروغ گوتر از خودشان فقط خودشانند! اینها با وعده های توخالی هدفشان ایجاد جدایی و تفرقه در بین ما و زمینه سازی برای اخراج و سرکوب هرچه بیشترمان است!

قابل ذکر است که علیرغم تلاش حراست و کارفرماها٬ جو در اجتماع کارگران ایران خودرو بسیار ملتهب بود. مسئولین ایران خودرو براى ساکت کردن کارگران و در مقبال تجمع آنان٬ بجز بحث تغيير کارتهاى ورود به شرکت٬ مسئله افزایش حقوقها و رسیدگی به خواستهای کارگران را اعلام نموده اند! متقابلا کارگران میگویند هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. اينها دروغ و دسيسه است. همينطور در برخى بخشها کارگران نارضايتى خود به اخراجها را بصورت کم کارى نشان ميدهند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١ مهر ١٣٨٧ – ٢٢ سپتامبر ٢٠٠٨